Bülten 2021Kategorisiz

A.Ş. Genel Kurul Toplantıları İle İlgili Yönetmelik  Değişikliği

BÜLTEN 2021-105

 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARI İLE İLGİLİ

YÖNETMELİK  DEĞİŞİKLİĞİ

29 Mayıs 2021 gün ve 31495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik “   hükümlerinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan önemli değişiklikler:

1-Toplantıda hazır bulundurulacak belgeler ile ilgili yönetmeliğin 15/ğ maddesi ,

“Hazır bulunanlar listesi ile varsa hamiline yazılı pay sahiplerine ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sahipleri çizelgesi,” şeklinde değişti.(Yönetmelik değişikliği Madde 2)

2-Hazır  bulunanlar listesi ile ilgili yönetmeliğin 16’ ncı maddesinin birinci fıkrası,

“Genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi; 6362 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca kayden izlenen paylar ile hamiline yazılı paylar bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sahipleri çizelgesine, diğer paylardan senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarına göre yönetim kurulunca hazırlanır ve söz konusu liste yönetim kurulu başkanı veya başkanın yetkilendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.” şeklinde değişti.(Yönetmelik değişikliği Madde 3)

3-Toplantıya katılma hakkı ile ilgili yönetmeliğin 18’ incı maddesinin üçüncü fıkrası,

“Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sahipleri çizelgesinde isim veya unvanları bulunmak ve hamiline yazılı pay senedine zilyet olduklarını genel kurul toplantısına katılabilecekler listesini imzalamadan önce yönetim kuruluna ispatlamak suretiyle genel kurul toplantısına katılabilirler.” şeklinde değişti.(Yönetmelik değişikliği Madde 4)

4-Hamiline yazılı pay senedi sahipleri için geçiş hükmü başlığı altında Geçici Madde 3 ,

“GEÇİCİ MADDE 3

(1) 31/12/2021 tarihine kadar, genel kurulu toplantıya çağıranlar, Kanunun geçici 14 üncü maddesi uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmek üzere şirkete başvuruda bulunan ancak henüz Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmeyen pay sahiplerini de genel kurula katılabilecekler listesine dâhil eder. (Yönetmelik değişikliği Madde 4) şeklinde ilave edildi.)

5-Değişen ibareler ,

Yönetmeliğin 18’ inci maddesinin ikinci ve sekizinci fıkrasında, 35’inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “temsil ve ilzama” ibareleri “temsile” olarak değiştirilmiştir. (.(Yönetmelik değişikliği Madde 4,5)

Düzeltilmiş yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

01.06.2021