Bülten 2022

Mükellef Hakları, Ödevleri, e Uygulamalar ve Cezalar Rehberi

BÜLTEN 2022-191

MÜKELLEF HAKLARI VE ÖDEVLERİ İLE ELEKTRONİK UYGULAMALAR VE CEZAİ MÜEYYİDELER REHBERİ

Gelir İdaresi Başkanlığınca 2022 Aralık ayında yayınlanan Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri ile Elektronik Uygulamalar ve Cezai Müeyyideler Rehberi” ndevergi mevzuatı çerçevesinde mükellefiyetin başlangıcından sona ermesine kadar geçen tüm süreçte mükelleflerin sahip oldukları haklar, yararlanabilecekleri elektronik hizmetlere ilişkin uygulamalar, yerine getirmek zorunda oldukları yükümlülükler ve karşılaşabilecekleri yaptırımlara yer verilmiştir.

Yapılmış olan açıklamalar aşağıdaki ana başlıklar altındadırBu rehberdeki başlıkların açıklamaları için aşağıdaki  web adresine tıklanmalıdır.

1. MÜKELLEFLERİN HAKLARI

1.1. Genel Haklar

1.2. Özel Haklar(Vergi Kanunlarında Yer Alan Haklar)

Uzlaşma Hakkı, Pişmanlık Hakkı, Düzeltme Talebi Hakkı, Şikâyet Yolu ile Müracaat Hakkı, Kanun Yolundan Vazgeçme Hakkı, Ödeme Emrine İtiraz Hakkı, Vergi Mahremiyeti Hakkı, Tecil-Taksitlendirme Hakkı, Bazı Hallerde Haczin Kaldırılması Hakkı, Vergi İncelemesi Sırasındaki Haklar, Cezalarda İndirim Hakkı, Vergi Ödeme Hakkı ve Ödevi , Özelge Talep Hakkı, Mahsup ve İade Talep Hakkı , Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Hakkı, Karşılıklı Anlaşma Usulüne Başvuru Hakkı , Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Başvuru Hakkı,

2. MÜKELLEF ÖDEVLERİ

2.1. Bildirmeler

Bildirilecek Hususla, İşe Başlama, İşi Bırakma, Yazılı Bildirim Esası, Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılan Bildirim, Bildirimlerin Süresinde Yapılmamasının Yaptırımları, Bildirimler Üzerine Vergi Dairesince Yapılacak Yoklama,

2.2. Defter Tutma

Defter Tutmada Amaç ve Defter Tutacaklar, Elektronik Ortamdaki Defter ve Kayıtlar, Defter Kayıtlarına İlişkin Kurallar, Defterlere İlişkin Süreler, Defter Tasdiki, Defter Tutma Hükümlerine Uyulmaması Durumunda Uygulanacak Diğer Yaptırımlar,

2.3. Belge Temini ve İptali

Belge Temini, Belge İptali, Yasak Belge Kullananlar ile Matbaa İşletmecilerine ve Noterlere Uygulanan Cezalar,

2.4. Belge Düzenleme

Kayıtların Belgelendirilmesi, Belge Türleri, Defter-Beyan Sistemi Üzerinden Elektronik Belge Düzenlenmesi, Belgelere İlişkin Yaptırımlar,

2.5. Muhafaza ve İbraz Ödevi

Defter Belge ve Karnelerin Muhafazası ve İbraz Mecburiyeti, Elektronik Ortamda Muhafaza ve İbraz, Muhafaza ve İbraz Ödevlerinin Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Yaptırımlar,

2.6. Diğer Ödevler

Vergi İncelemesinde Yetkililere Yardım, Vergi Levhası, Bilgi Verme Yükümlülüğü, Mal ve Hizmet Alımlarına (Form Ba) ve Satışlarına (Form Bs) İlişkin Bildirimde Bulunma, Tasdik Raporu İbraz Etme Yükümlülüğü, Mükelleflerin Vergi Beyannamelerine İlişkin Yükümlülükleri, Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilmesi, Elektronik Raporlar, Ekim Sayım Beyanı, Teminat Verme Ödevi, Vergi Karnesi,

3. DİĞER ELEKTRONİK BİLDİRİM VE UYGULAMALAR İLE ZORUNLULUKLAR

3.1. Gerçek Faydalanıcının Belirlenmesine ve Bildirilmesine İlişkin Bildirim Zorunluluğu,

Bildirim Zorunluluğunun Amacı, Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Verme Zorunluluğu Getirilenler, Bildirimin Dönemi ve Verilme Zamanı, Cezai Yaptırım,

3.2. Elektronik Adres Kullanma Zorunluluğu

Tanım, Elektronik Tebligat Yapılacak Kişiler, Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi, Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi, İsteğe Bağlı Olarak Kendilerine Elektronik Tebligat Yapılmasını Talep Edenlerin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi, . Elektronik Tebligatın Gönderilmesi ve Muhatabına İletilmesi, Ceza Hükümleri,

3.3. Elektrik ve Doğalgaz Abone Bilgileri ile Tüketim Bilgilerinin Alınması

Bilgi Verme Zorunluluğu Getirilenler, Bilgi Verme Dönemi ve Gönderilme Zamanı, Cezai yaptırımlar,

3.4. Standart İade Talep Dilekçesi Kullanılması

Belirlenen Esaslar, Dilekçe Çeşitleri,

3.5. Ticaret Sicili Müdürlüklerince Yapılacak Tasdik İşlemlerine İlişkin Bildirim Zorunluluğu

Bildirimin Kapsam ve Süresi, Cezaî Müeyyide,

3.6. Kayıt Saklama

Kapsama Giren Mükellefler, Asgari Kayıt Saklama Gereksinimi Belirlenen Konular, Sorumluluk ve Ceza Uygulaması,

3.7. Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Sistemin Tanımı, Usul ve Esaslar, Sistemden Yararlanabilecekler ve Belge Düzeni, Sorumluluk ve Ceza Uygulaması,

3.8. Sürekli Bilgi Verme ve e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

Aracı Hizmet Sağlayıcılarının Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu, Bankaların Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu, Kargo ve Lojistik İşletmelerinin Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu, Raporlama, Sorumluluk ve Cezai Sonuçlar,

3.9. Elektronik Yoklama

Elektronik Yoklama Sistemi, e-Yoklama Fişinin Oluşturulması ve İmzalanarak Onaylanması, e-Yoklama Fişinin İmzalanmadan Onaylanması, Elektronik Yoklama Fişlerinin İletilmesi, Yoklama Faaliyetinin Elektronik Ortamda Yapılamaması,

3.10. İnteraktif Vergi Dairesi Sistemi

Tanım ve Amaç, İnteraktif Vergi Dairesi Hizmetlerinden Yararlanabilecek Kişiler, İnteraktif Vergi Dairesi Şifresi Edinme, İnteraktif Vergi Dairesinde Yer Alan Bilgiler, İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılabilecek İşlemler, Sorumluluk,

3.11. Transfer Fiyatlandırması Kapsamındaki Elektronik Bildirim Yükümlülükleri ve Müeyyideler

Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form, Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu, Ülke Bazlı Rapor, Ceza Uygulaması,

3.12. İnternet Ortamında Yayımlanan İlanlara Yönelik Bazı Bilgilerin Alınması

Tanımlar, Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu Getirilenler ve Bildirilecek Bilgiler, Verilecek Bilgilere İlişkin Format ve Bilgi Verme Dönemi, Sorumluluk ve ceza uygulaması,

3.13. Türkiye-AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Mükellefinin Ödevleri ve Müeyyideler

Bildirim Yapma Ödevi, IPA ve IPA II Kapsamında Bildirim Yapılmaması Halinde Uygulanacak Ceza,

Mükellef Hakları ve Ödevleri ile Elektronik Uygulamalar ve Cezai Müeyyideler Rehberi için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

19.12. 2022