YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Verilmesi Hakkında Sirküler

BÜLTEN 2022-180

YMM TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA SİRKÜLER-3

Gelir İdaresi Başkanlığı Web Sitesinde yayınladığı 23.11.2022 gün ve YMM/2022-2 sayılı “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Sirküler/3” de;

Yeminli mali müşavirler tarafından verilecek Vakıf Vergi Muafiyeti, İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası, Yatırım İndirimi İstisnası, Ar-Ge İndirimi, Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporlarının ve Özel Amaçlı Raporların 2/1/2023 tarihinden itibaren internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda ihtiyari olarak gönderilmesi, 1/3/2023 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

İlgili sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

23.11.2022