Bülten 2022

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi

BÜLTEN 2022-151

MİRASÇILARIN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ REHBERİ

Gelir İdaresi Başkanlığınca 2022 Ağustos ayında yayınlanan “Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi” nde veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız (karşılıksız) olarak malların bir şahıstan diğer şahsa intikalinde, veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilmesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Bu rehberde aşağıdaki konularda açıklamalar bulunmaktadır.

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

VERASET YOLUYLA VEYA İVAZSIZ SURETLE İNTİKALİN VERGİLENDİRİLMESİ

1. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN KONUSU

2. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY

3. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN MÜKELLEFİ

4. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE MUAFİYETLER

5. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE İSTİSNALAR

6. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

6.1. Gayrimenkullerin Beyanı

6.2. Ticari Sermayenin Beyanı

6.3. Menkul Mallar ve Gemilerin Beyanı

6.4. Esham (Hisse Senetlerinin) Beyanı

6.5. Tahvilatın (Borç Senetlerinin) Beyanı

6.6. Yabancı Paraların Beyanı

6.7. Hakların Beyanı

7. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN BEYANI

8. BEYANNAMENİN VERİLME ŞEKİLLERİ

8.1. Beyannamenin Vergi Dairesine Verilmesi

8.2. Beyannamenin İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden Gönderilmesi

9. BEYANNAMENİN VERİLME ZAMANI

10.BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGELER

11. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİLEBİLECEK BORÇ VE GİDERLER

12. İHTİLAFLI BORÇLAR

13. VERGİ ORANI

14. VERGİNİN ÖDEME YERİ VE ZAMANI

15. MİRASA DÂHİL MALLARIN MİRASÇILARCA TASARRUFU

15.1. Gayrimenkullerde

15.2. Menkul Mallarda

İKİNCİ BÖLÜM

DİĞER VERGİSE DİĞER VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER

1. VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN YAPILMASI GEREKENLER

1.1. Murisin İşini Devralan Mirasçıların Sorumluluğu

1.2. Ölüm Halinde Miras Bırakanın Borçlarının Takibi

2. GELİR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN YAPILMASI GEREKENLER

3. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN YAPILMASI GEREKENLER

4. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN YAPILMASI GEREKENLER

4.1. Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescili Edilen Taşıtların Veraset Yoluyla İntikali

4.2. Hayatını Kaybetmiş Harp veya Vazife Malulü Sayılanların Yakınları Tarafından Kayıt ve Tescil

4.3. Ticari Taşıtların Yenilenmesine İlişkin İstisna Uygulaması Kapsamında Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtların Veraset Yoluyla İntikali

Bu rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

03.08.2022