Bülten 2022

Belediye Gelirleri Kanunu Belediye Grupları

BÜLTEN 2022-153

BELEDİYE GRUPLARININ TESPİTİ HAKKINDA BELEDİYENGELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:2022/1)

03 Ağustos 2022 tarih ve 31912 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığının “Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2022/1)” de 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 95 inci maddesi gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak nüfusları ile sosyal ve ekonomik gelişme durumlarına göre hazırlanan belediye grupları ekli listede gösterilmiştir.

Cumhurbaşkanı, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96 ncı maddesi gereğince, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibarıyla tayin ve tespit eder.

Nüfuslarına göre belediyeler aşağıdaki gruplara ayrılmıştır:

a) Nüfusu 250.000’den fazla olan belediyeler 1. grup,

b) Nüfusu 100.001 – 250.000 arasında olan belediyeler 2. grup,

c) Nüfusu 50.001 – 100.000 arasında olan belediyeler 3. grup,

ç) Nüfusu 10.001 – 50.000 arasında olan belediyeler 4. grup,

d) Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyeler 5. grup.

Sanayi veya ticaret ya da turizm yönünden önem arz eden belediyeler ile ilçe merkezi olan belediyeler, mensup oldukları gruptan bir üst gruba yükseltilmiştir.

Büyükşehir belediyeleri ile il merkezi belediyeleri 1. grup olarak belirlenmiştir.

Belediyelerin nüfuslarının tespitinde, Türkiye İstatistik Kurumunun 2021 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları esas alınmıştır.

Bu Tebliğ hükümleri 3 yıl süre ile geçerli olmak üzere yayımı tarihi 03.08.2022 de yürürlüğe girmiştir.

İlgili Genel Tebliğ ve eki için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

03.08.2022