Bülten 2022

Yabancılara Yapılan Satış Nakit Tahsilat Tevsik Zorunluğu

BÜLTEN 2022-144

YABANCILARA YAPILAN SATIŞLARDA NAKİT TAHSİLATIN TEVSİK ZORUNLULUĞU

23 Temmuz 2022 gün ve 31901 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayınlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 540)“de,

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne (ğ) bendinden sonra gelmek h bendi eklenmiştir.

Eklenen h bendi aşağıdadır.

“h) Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin (şu kadar ki, düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin pasaport numarasının yazılması ve bu bent kapsamında nakit tahsil edilen tutarların, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar tarafından tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsikinin sağlanması zorunludur.),”

Buna göre,

Yapılan düzenleme ile; 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uygulamasında tahsilatlarını/ödemelerini aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapma zorunluluğu (7.000 TL) (tevsik zorunluluğu) bulunanlarla, bu kapsamda olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişiler arasındaki işlemlere ilişkin tahsilatlar/ödemeler tevsik zorunluluğu kapsamından çıkarılmış, ancak mezkûr Tebliğ uygulamasında tevsik zorunluluğu kapsamında olanlarca, düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin pasaport numarasının yazılması ve nakit tahsil edilen tutarların tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsikinin sağlanması öngörülmüştür.

Bu uygulama, tebliğin Resmi Gazete’de yayın tarihi olan 23.07.2022 tarihinde uygulamaya başlanmıştır.

İlgili Genel Tebliğ için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali müşavir

26.07.2022