Bülten 2022

Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:14

BÜLTEN 2022-138

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: A SIRA NO: 14)

7 Temmuz 2022 tarih ve 31889 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan “Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 14)’de yapılan değişiklikler ve kısa açıklamaları aşağıda olup yayın tarihinde yürürlüğe girmiştir.

MADDE 1- 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in  Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “I- Teminat Hükümleri” başlıklı bölümünün (5) numaralı alt bölümünde yer alan (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı alt bölümün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“b) Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri,”

“Sigorta şirketleri tarafından sigorta kefaleti kapsamında verilecek kefalet senetleri bu Tebliğin ekindeki örneğe (EK-13) uygun olarak tanzim edilecektir.”

Bu hükümlerle, sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz şartsız  kefalet senetleri de 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uygulamasında teminat mektubu olarak kabul edilecektir..

MADDE 2- Aynı Tebliğin Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “II. İhtiyati Haciz” başlıklı bölümünün (10) numaralı alt bölümünde yer alan “değer düşüklüğüne uğrayacağının anlaşılması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da muhafazasının tehlikeli veya masraflı olması” ibaresi eklenmiştir.

Bu hükümle, İhtiyaten haczedilen malların bozulması, çürümesi gibi nedenlerle korunmasının mümkün olmadığı veya beklediği zaman önemli bir değer düşüklüğüne uğrayacağının anlaşılması ya da muhafazasının tehlikeli veya masraflı olması  hallerinde, bu mallar derhal paraya çevrilerek, elde edilen tutarlar teminat olarak muhafaza edilecektir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (2/a/v) numaralı alt bölümünde yer alan “- Bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların proje ve faaliyetleri karşılığında mahalli idarelere sağladığı destek ödemelerinde,” satırı “- Kamu kurum ve kuruluşlarının veya bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların mahalli idarelere proje ve faaliyetler karşılığında yaptıkları destek ödemelerinde,” şeklinde değiştirilmiş, aynı alt bölümde yer alan “- İhale usulü dışında yapılan enerji (yakacak ve elektrik) alımı ödemelerinde,” satırından sonra gelmek üzere “- Toplu taşıma araçlarıyla personelin taşınması için yapılan ulaşım kartlarına yönelik ödemelerde,” satırı eklenmiştir.

Bu hükümle, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu getirilmiştir. Ancak, bazı hallerde bu zorunluluk aranmayacak haller ilgili tebliğde sayılmıştır. Bu tebliğle getirilen yukarda belirtilen hükümler de bu zorunluluk kapsamında sayılmayacaktır.

MADDE 4- Aynı Tebliğin Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (5.5.) numaralı alt bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgeyi düzenleyen” ibaresi “en yüksek borç tutarını bildiren” şeklinde değiştirilmiştir.

Tebliğde belirtilen kurum ve kuruluşların, hak sahiplerine ödeme yapmadan önce vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgeyi aramaları gerekmektedir.

Maliye Bakanlığına bağlı birden fazla tahsil dairesine borcun bulunması durumunda, kesinti tutarı en yüksek borç tutarını bildiren tahsil dairesinin hesabına aktarılacaktır

MADDE 5- Aynı Tebliğin Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (6.1.) numaralı alt bölümünde yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

2022                                              9.013,-

Buna göre, sözü edilen işlemi yerine getirmeyenlere  uygulanacak idari para cezası 2022 yılı için  9.013 TL’dir.

MADDE 7- Aynı Tebliğin İkinci Kısım, İkinci Bölüm, “IV- Menkul Malların Satışı” başlıklı bölümünün (3) numaralı alt bölümünün altıncı paragrafında yer alan “teminat mektubu” ibaresi “6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yazılı teminatların” şeklinde değiştirilmiş ve yedinci paragrafında yer alan “teminat mektubu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da sigorta şirketlerince verilen kefalet senedi” ibaresi eklenmiştir.

Bu hükümle, alacaklı amme idarelerine menkul malın türü veya değeri ile satış şeklini esas alarak teminat alınmayacak halleri belirlemeye, para yerine 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yazılı teminatların alınmasına karar vermeye yetki verilmiştir.

– Menkul malın rayiç değerinin 10.000,- liranın üzerinde olması halinde teminatın para veya teminat mektubu ya da sigorta şirketlerince verilen kefalet senedi (olarak alınması, uygun bulunmuştur.

MADDE 8- Aynı Tebliğin İkinci Kısım, Üçüncü Bölüm, “II- Gayrimenkullerin Satışı” başlıklı bölümünün (1) numaralı alt bölümünde yer alan (b) bendinin üçüncü paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Şu kadar ki, satış komisyonuna başkanlık yapacak defterdar yardımcısının olmadığı yerlerde satış komisyonuna defterdar başkanlık yapar.”

Tebliğin bu bölümünde, alacaklı tahsil dairelerinin haczedilen gayrimenkullerin satış komisyonu başkan ve üyelerinin kimler olacağı belirlenmiştir. İlave edilen , “Satış komisyonuna başkanlık yapacak defterdar yardımcısının olmadığı yerlerde satış komisyonuna defterdar başkanlık yapar.” hükmü getirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Tebliğin İkinci Kısım, Dördüncü Bölüm, “I. Elektronik Ortamda Satış” başlıklı bölümünün (3.1.) numaralı alt bölümünde yer alan (4) numaralı bent aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4 – Artırmaya iştirak için teminat alınıp alınmayacağı, teminat alınması durumunda; alınacak teminat tutarını ilgili tahsil dairesinin banka hesabına veya veznesine yatırabilecekleri, teminat mektubunun veya sigorta şirketlerince verilen kefalet senedinin teminat olarak verilmesi halinde bunları tahsil dairesine tevdi etmeleri veya gerekli teyit işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla elektronik satış platformunda mektup veya senet bilgilerinin girişini yapmaları gerektiği, teminatın hangi tarihe kadar yatırılabileceği veya teminat mektubunun veya kefalet senedinin hangi tarihe kadar verilebileceği,”

Bu hükümle, elektronik ortamda satışı yapılacak menkul mallara ilişkin ilanlar, elektronik satış platformunda, artırmanın başlangıç tarihinden en az onbeş gün önce ve menkul mal satış ilanında; teminat konusu yukarda belirtildiği şekilde yapılacağı açıklanmıştır.

MADDE 10- Aynı Tebliğin İkinci Kısım, Dördüncü Bölüm, “I. Elektronik Ortamda Satış” başlıklı bölümünün (3.2.) numaralı alt bölümünde yer alan (5) numaralı bent aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5 – Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı ve nelerin teminat olarak alınacağı, ayrıca para olarak alınacak teminatın ilgili tahsil dairesinin banka hesabına veya veznesine yatırılabileceği, teminat mektubunun veya sigorta şirketlerince verilen kefalet senedinin teminat olarak verilmesi halinde bunları tahsil dairesine tevdi etmeleri veya gerekli teyit işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla elektronik satış platformunda mektup veya senet bilgilerinin girişini yapmaları gerektiği, teminatın hangi tarihe kadar yatırılabileceği veya teminat mektubunun veya kefalet senedinin hangi tarihe kadar verilebileceği, Devlet iç borçlanma senetleri ile bu senetler yerine düzenlenen belgelerin teminat olarak verilmesi halinde bunların vergi dairesine teslim edileceği,”

Bu hükümle, gayrimenkul mal satışlarına ilişkin  elektronik ilanda, teminat konusu yukarda belirtildiği şekilde açıklanacaktır.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

15.07.2022