Bülten 2022

Asgari Ücret Değişikliği Nedeniyle Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Değişikliği

BÜLTEN 2022-59

ASGARİ ÜCRETTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE İLGİLİ OLARAK MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNDEKİ DÜZENLEMELER

Gelir İdaresi Başkanlığı, İnternet Vergi Dairesi web sitesinde yayınladığı 28.01.2022 tarihli   “ Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Yapılacak Düzenlemeye İlişkin Duyuru” da;

7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin istisna edilmesine ilişkin usul ve esaslar 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirlendiği, söz konusu değişikliğe istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde 01.02.2022 tarihi itibariyle (Ocak/2022 vergilendirme dönemi için) yapılacak yeni düzenlemeler hakkında ayrıntılı bilgi verildiği, açıklanmıştır.

Söz konusu duyuruda, beyannamede yapılan değişiklikler için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

28.01.2022