Bülten 2022

İmalat Sanayi ve Turizm Teşvik Belgeli İnşaatları Mal ve Hizmet Teslimi ile Elektrik Motorlu Taşıtlar İçin Verilen Mühendislik Hizmet KDV İstisnası

BÜLTEN 2022-115

İMALAT SANAYİİ İLE TURİZME YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN MAL TESLİMİ VE HİZMET İFASI KDV İSTİSNASI

İLE 

ELEKTRİK MOTORLU TAŞIT ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK VERİLEN MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNDE İSTİSNA

28 Mayıs 2022 Tarih Ve 31849 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:42)”de değişen hususlar özet olarak aşağıdadır.

1- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-7.) ve (II/B-7.1.) bölümlerinde ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere ilişkin istisna kısımlarında ismi yazılı kamu kuruluşlarından bazılarının isimleri değiştirilmiştir.

Bu madde 1/5/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2- Ulusal güvenlik kuruluşlarının verdiği istisna belgesi ve onayladığı listede yer alan mal ve hizmetlerin istisna şartlarını taşımadığının tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan ulusal güvenlik kuruluşları sorumlu tutulmuştur. 

3 Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri istisna kapsamındadır. İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şarttır.

Bu hükümdeki 1 yıllık süre 3 yıl olarak uygulanacaktır.

Bu madde 1/5/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4Tebliğin (II/E-7.) bölümünün başlığı “7. İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerine İlişkin 1/5/2022 Tarihinden Önce Yapılan Mal ve Hizmet Alımları” olarak değiştirilmiş, aynı bölümün ilk paragrafında yer alan “3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesinde” ibaresi “3065 sayılı Kanunun 7394 sayılı Kanun ile değişmeden önceki geçici 37 nci maddesinde” olarak değiştirilmiş ve aynı bölümden sonra gelmek üzere başlığı ile birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“7/A. İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri

3065 sayılı Kanunun 7394 sayılı Kanunla değişik geçici 37 nci maddesinde, “İmalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31/12/2025 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte yatırım teşvik belgesi sahibi alıcıdan tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlar.

Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.

Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreyi üç yıla kadar uzatmaya; Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almakta olup, söz konusu hükmün yürürlük tarihi 1/5/2022 olarak düzenlenmiştir.

Bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esasların başlıkları aşağıdadır.

7/A.1. Kapsam

7/A.2. İstisnanın Uygulaması

7/A.3.Yatırım Teşvik Belgesine Konu Yatırımın Tamamlanmaması

7/A.4. İstisnanın Beyanı

7/A.5. İade

7/A.5.1. Mahsuben İade

7/A.5.2. Nakden İade

7/A.6. Müteselsil Sorumluluk

Bu madde 1/5/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

5- Aynı Tebliğe (II/E-10.) bölümünden sonra gelmek üzere başlığı ile birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“11. Elektrik Motorlu Taşıt Araçlarının Geliştirilmesine Yönelik Verilen Mühendislik Hizmetlerinde İstisna

7394 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 42 nci maddede,

“20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen ve bu kapsamda sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31/12/2023 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

Bu kapsamda yapılan hizmetler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

hükmü yer almaktadır.

Bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esasların başlıkları aşağıdadır.

11.1. Kapsam

11.2. İstisnanın Uygulaması

11.3. Yatırım Teşvik Belgesine Konu Yatırımın Tamamlanmaması

11.4. İstisnanın Beyanı

11.5. İade

11.5.1. Mahsuben İade

11.5.2. Nakden İade

11.6. Müteselsil Sorumluluk

Bu madde 15/4/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

6– Aynı Tebliğe ekte yer alan (EK: 30:İmalat Sanayii İle Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Mükelleflere Verilecek İstisna Belgesi Örneği) eklenmiştir.

Bu madde 1/5/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7- Aynı Tebliğe ekte yer alan (EK: 31:Elektrik Motorlu Taşıt Araçlarının Geliştirilmesine Yönelik Verilen Mühendislik Hizmetlerine İlişkin Mükelleflere Verilecek İstisna Belgesi Örneği) eklenmiştir.

Bu madde 15/4/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Genel Tebliğ ve ekleri için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

28.05.2022