Bülten 2022

Fuarlarda İlan ve Reklam Vergisi İstisnası

BÜLTEN 2022-122

FUARLARIN DÜZENLENDİĞİ İÇ ALANLARDA YAPILAN İLAN VE REKLAMLAR İLAN VE REKLAM VERGİSİNE TABİ DEĞİLDİR

4 Haziran 2022 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  7408 sayılı “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 1 inci maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent  eklenmiştir.

“11. Türkiye’de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar”

Bu hüküm, yayın tarihi olan 04.06.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun İlan ve Reklam Vergisi ile ilgili hükümleri 12 ila 16 ncı maddesi arasında yer almaktadır.

Kanunun 12 nci maddesinde, İlan ve Reklam Vergisinin konusu,” Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.” şeklinde,

Kanunun 13 üncü maddesinde, mükellef ve sorumlu, İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişilerdir.

İlan ve reklam işlerini mutad meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar.” şeklinde,

açıklanmıştır.

Kanunun 14 üncü maddesinde, hangi ilan ve reklamlardan vergi alınmayacağı açıklanmıştır.

Bunlar aşağıda yer almış olup, son bent 7408 sayılı kanunun 1 inci maddesiyle eklenen 11 inci benttir.

1. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan ve yapılan ilan ve reklamlar,

2. Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlar,

3. Gerçek kişilerin ikametgahlarının iç veya dışkapılarına konan ve kimliklerini gösteren levhalar,

4. İşletmelerin iştigal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde bulunan ve kendi işlerine ait ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından olan prospektüs ve tarifnameler,

5. Gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aşmayan ışıksız levhalar, (Alanı 1/2 metrekareyi aşan levhalar, aşan kısım üzerinden vergiye tabidir.)

6. Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin ve bunların kuracakları birliklerin ve Posta-Telgraf-Telefon ve T.C. Devlet Demiryolları İşletmelerinin yapacakları her türlü ilan ve reklamlar,

7. Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilerin siyasi faaliyet sınırları içinde yapacakları ilan ve reklamlar,

8. Altıncı bentte yazılı idarelerle, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından ülke ürünlerinin ve turizminin reklamını yapmak ve herhangi bir ticari ve sınai kuruluşa ait olmamak üzere hazırlanan her türlü levha ve afişlerle, aynı kuruluşlar tarafından Türkiye’deki ticaret, sanayi, tarım ve mesleki müesseselerinin isim ve ticaret ünvanları ile ad ve adreslerini ihtiva etmek üzere yayınlanacak kitap, broşür, katalog ve dergiler,

9. Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak sıra, bank ve benzeri gereçler üzerindeki ilan ve reklamlar,

10.Sinema ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin olarak gösterinin yapıldığı binanın içinde ve dış yüzünde yaptık ları ilan ve reklamlar.

(7408 sayılı kanunun 1 inci maddesiyle eklenen bent; Yürürlük: 04.06.2022)

11. Türkiye’de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar.

7408 sayılı kanunun 1 inci maddesiyle eklenen 11 inci bende göre, belediyeler 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamları ilan ve reklam vergisine tabi tutmayacaklardır.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

09.06.2022