Bülten 2022

Yabancı Sermayeli Şirket ve İrtibat Bürolarının Bildirimleri

BÜLTEN 2022- 106

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNUNA GÖRE YABANCI SERMAYELI ŞIRKET VE İRTIBAT BÜROLARININ MAYIS AYI VE DİĞER ZAMANLARDAKİ BILDIRIMLERİ

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ‘nun 5 inci maddesi uyarınca hazırlanan ”Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği” nin 5 inci maddesinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamındaki şirket ve şubeler ile  8 inci maddesinde İrtibat Bürolarının İşleyişi Hakkında Hükümler başlıklı 8 inci maddesi hükmüne göre yapılacak bildirimler.

1- Şirket ve Şubelerden İstenecek Bilgiler

Yetkilendirmiş nitelikli elektronik sertifika sahibi kullanıcı vasıtasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın  internet sitesi üzerinden erişimi sağlanan “Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi” (E-TUYS) üzerinden,

a- Yabancı sermayeli şirket ve şubelerin,  Ek-1 “Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Faaliyet Bilgi Formu” nu her yıl yıllık bazda doldurularak her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar gönderilmesini,

b-Yetkilendirmiş oldukları nitelikli elektronik sertifika sahibi kullanıcı vasıtasıyla, yetkilendirmeyi müteakip en geç 1 ay içinde, (E-TUYS) giriş yaparak “Yatırımcı”, “Ortak Listesi” ve varsa “Bağlı İştirakleri” alanlarındaki bilgileri elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini,

c- Sermaye artışı veya azalışı gerçekleşmesi durumunda en geç 1 ay içinde, E-TUYS’ta yer alan “Ortaklar Listesi” alanını kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini,

d- Sermaye artışı veya hisse devrine istinaden yapılan ödemeler var ise E-TUYS’tayer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formundaki alanları ödemeyi takip eden 1 ay içinde kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini,

e- Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirleri sonrasında, E-TUYS’ta yer alan “Ortaklar Listesi” alanını, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini,

sağlarlar.

2- İrtibat Büroları Bildirimleri,

a- Her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, yönetmelik ekinde yer alan EK-4 İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu’nu ve ekli belgelerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne göndermeleri gerekmektedir. Bu formu ve ekli belgelerini göndermeyen irtibat bürolarınınsüre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Faaliyet izinleri de resen iptal edilebilecektir.

b- Kuruluş izni alan irtibat büroları, vergi dairesine kayıt belgesinin ve büro ile ilgili kira sözleşmesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe ileteceklerdir.

3-Kanun Kapsamında Olmayan Yerli Sermayeli Şirketlerin Bildirim Mecburiyeti Doğması Halinde Bildirim

Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde;

E-TUYS’ta yer alan “Yatırımcı”, “Ortak Listesi” ve varsa “Bağlı İştirakleri” alanlarındaki bilgileri, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlanır.

İlgili yönetmelik için  tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

07.05.2022