Bülten 2022

Madeni Yağ veya LPG Dağıtıcı veya Bayilik Lisansı Olanların Teminatları Süresi

BÜLTEN 2022-110

5015 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DAĞITICI, MADENİ YAĞ VEYA BAYİLİK  LİSANSI İLE 5307 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DAĞITICI VEYA LPG OTOGAZ BAYİLİK LİSANSI BULUNANLARIN TEMİNAT VERME SÜRESİ UZATILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan Vergi Usul Kanunu Sirküleri 141 ile 02.09.2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1 inci maddesinde belirlenen teminat verme süresinin uzatılmıştır.

Bu tebliğe göre,

5015 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik (münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) lisansı bulunanlar ile 5307 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansı bulunanlar 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi hükümlerine göre teminat uygulaması kapsamına alınmıştır.

Faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükelleflerce her yıl, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen beşinci ayın sonuna kadar, gelir veya kurumlar vergisi (bu vergilerden mükellefiyeti bulunmayanların KDV) yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine verilmesi zorunludur.

Mükelleflerin, vermeleri gereken teminatın, daha önce verdikleri teminat tutarından fazla olması durumunda, teminat verilmesi gereken sürede, teminatı tamamlaması gerekmektedir.

Sözü edilen lisanslara sahip olan ve faaliyette bulunan mükellefler, söz konusu madde gereğince vermeleri gereken ilk teminatı, 2021 yılı hesap dönemine (özel hesap dönemine tabi olanlar açısından 2021 yılında kapanan döneme) ait brüt satışlarını dikkate alarak, 31/5/2022 tarihine kadar vereceklerdir.

Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının  25.05.2022 gün ve VUK-141/2022-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri 141 ile, 31 Mayıs 2022 gününe kadar verilmesi gereken teminatların verilme süresi, 30 Haziran 2022 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

531 sıra nolu VUK Genel Tebliği için tıklayınız.

141 Nolu VUK Sirküleri için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

27.05.2022