Bülten 2022

Kar Dağıtımı Vergi Tevkifat Oranı Değişikliği

BÜLTEN (2022-29)

KAR DAĞITIMI VERGİ TEVKİFAT ORANLARI DEĞİŞTİ

22 Aralık 2021 gün ve 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 21 Aralık 2021 gün ve 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında;

-193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12.01.2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ve

-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarına ilişkin 12.01.2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile

-Aynı Kanunun 30 uncu  maddesinde yer alan vergi kesintisi oranlarına ilişkin 12.01.2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda,

Değişiklik yapılmıştır.

Buna göre;

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 6 numaralı bendi ile ilgili tevkifat oranı aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“6. a) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) % 10,”

b) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) % 10,”

Bu madde ile kar payı dağıtımı vergi tevkifatı oranı 22.12.2021 tarihinden itibaren %15 den %10 a indirilmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesinti oranı aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“7 – Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile elde edilmesi veya elden çıkarılmasından sağlanan gelirlerden % 10,”

Bu madde ile kar payı dağıtımı vergi kesintisi oranı 22.12.2021 tarihinden itibaren %15 den %10 a indirilmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan vergi kesinti oranı aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

12 – Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kâr payları (5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç) üzerinden % 10,

Bu madde ile tam mükelleflerin dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan kar payı ağıtımı vergi kesintisi oranı 22.12.2021 tarihinden itibaren %15 den %10 a indirilmiştir.

 “14 – Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden % 10,”

Bu madde ile dar mükelleflerin ana merkeze kar payı aktarımı vergi kesintisi oranı 22.12.2021 tarihinden itibaren %15 den %10 a indirilmiştir.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

01.01.2022