Bülten 2021

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılmasında Süre Uzatımı

BÜLTEN 2021-124

7256 SAYILI BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASINDA SÜRE UZATIMI

30 Haziran 2021 gün ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  29.06.2021 gün ve 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile,

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 93 üncü maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkralarında yer alan sürelerin, bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmasına karar verilmiştir.

Buna göre,

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30.06.2021 tarihine kadar  bildirim süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.

Bu varlıkların, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30.06.2021 tarihine kadar kapatılma süresi 31.12. 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılır.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30.06.2021 tarihine kadar vergi dairesine bildirilme süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bildirilen söz konusu varlıklar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilme süresi 30.06.2021 tarihi yerine 31.12.2021 tarihine uzatılmıştır.

Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir. Bu fıkra kapsamında bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde bu madde hükümlerinden faydalanılabilir.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Not: 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 21 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa  eklenen geçici 93 üncü madde hükmünün uygulanmasına ilişkin “Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)” için tıkayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

30.06.2021