e Arşiv Fatura-e SMM İptal Kılavuzu

BÜLTEN 2021-97

e-ARŞİV UYGULAMALARI İPTAL, İHTAR/İTİRAZ BİLDİRİM KILAVUZU

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ kapsamında düzenlenen e-Belgelere ilişkin olarak 6102 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak KEP sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin 1/5/2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

e- Arşiv Uygulamalarında (e-Arşiv Fatura, e-SMM) düzenlenen belgeler için düzenleyicisi ve belgenin muhatabı vergi mükellefiyeti bulunan alıcıları (alıcı VKN veya TCKN bilgisinin belge üzerinde yer alması durumunda) tarafından kullanılması suretiyle, düzenlenmiş belgelerin elektronik ortamda iptal/itiraz talepleri oluşturulması ve iptal/itiraz taleplerinin elektronik ortamda onaylanmasına ilişkin süreçlerin nasıl gerçekleştirileceği hakkında  mükellefleri bildirmek amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı kılavuz hazırlanmıştır.

Kılavuzdaki Konu Başlıkları Aşağıdadır

1 Giriş

2 Genel Olarak e-Belge İptal/İtiraz Bildirim İşlemleri

3 e-Belge (e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu) İptal Talebi

3.1 Kendisine Düzenlenen e-Belgeler İçin İptal Talebi Oluşturma

3.2 Kendisi Tarafından Düzenlenmiş e-Belgeler İçin Gelen İptal Talebini Onaylama / Reddetme

3.3 Düzenleyen Tarafından İptal Talebi Oluşturma

3.4 Adıma Düzenlenen e-Belgeler İçin Gelen İptal Talebini Onaylama / Reddetme

4.e-Belge (e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu) İtiraz Bildirim Talebi

4.1 Kendisine Düzenlenen e-Belgeler İçin İtiraz Talebi Oluşturma

4.2 Kendisi Tarafından Düzenlenmiş e-Belgeler İçin Gelen İtiraz Talebini Onaylama / Reddetme

4.3 Düzenleyen Tarafından İtiraz Talebi Oluşturma

4.4 Adıma Düzenlenen e-Belgeler İçin Gelen İtiraz Talebini Onaylama / Reddetme

 

İlgili Kılavuz İçin Tıklayınız

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

04.05.2021