Bülten 2021

Vadesi Gelecek Yıla Sarkan Mevduat Faiz Geliri ve Vergi Kesintisi

BÜLTEN 2021-53

VADESİ GELECEK YILA SARKAN VADELİ MEVDUAT HESABININ DEĞERLEMESİ VE FAİZİNE İLİŞKİN VERGİ KESİNTİSİNİN MAHSUBU

1-VADESİ GELECEK YILA SARKAN VADELİ MEVDUAT HESABININ DEĞERLEMESİ

Vergi Usul Kanunu’nun 281. Maddesine göre “Alacaklar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit alacaklar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır.”

Ticari işletmelerinin aktifine kayıtlı mevduat hesapları bulunan mükellefler, bu hesapları dolayısıyla vadesinde elde edecekleri faiz gelirinden değerleme gününe kadar oluşan kıst döneme ait kısmı ilgili oldukları dönemde gelir yazmak suretiyle kurum kazançlarına dahil edeceklerdir.

Örnek

B A.Ş.’nin, 01.10.2020  tarihinde açtırmış olduğu 6 ay vadeli mevduat hesabı dolayısıyla vade tarihi olan 31.03.2021 tarihinde 60.000 TL faiz geliri elde ettiği bir durumda toplam faiz gelirinin 01.10.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında kalan 3 aylık kıst döneme isabet eden kısmı olan 30.000 TL 2020 yılı kurum kazancının hesabında, 01.01.2021 – 31.03.2021 tarihleri arasında kalan 3 aylık kıst döneme isabet eden kısmı olan 30.000 TL ise 2021 yılı kurum kazancının hesabında gelir olarak dikkate alınacaktır.

Repo hesapları için de aynı şekilde işlem yapacaklardır.

2-VADESİ GELECEK YILA SARKAN VADELİ MEVDUAT HESABININ İŞLEMİŞ FAİZLERİNE İSABET EDEN VERGİ KESİNTİSİNİN MAHSUBU

1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin bu konudaki açıklaması aşağıdadır.

“34.8. Değerleme işlemlerinden doğan kazanca isabet eden vergi kesintilerinin mahsubu

Vadesi değerleme gününden sonra olan repo ve ters repo işlemleri ile vadeli mevduat hesaplarına ilişkin olarak, değerleme gününe kadar tahakkuk eden ve kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınan faiz tutarları üzerinden, ilgili dönem beyannamesinin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar kesinti suretiyle ödenmiş olan verginin, beyannameye dahil edilen gelire isabet eden kısmı hesaplanan vergiden mahsup edilebilecektir.

Aynı şekilde, beyanname tarihine kadar satılan veya itfa edilen Devlet tahvili ve Hazine bonoları ile menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerinden, değerleme gününe kadar tahakkuk eden ve kurum kazancına dahil edilen gelirlere isabet eden vergi kesintileri de beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilebilecektir.”

Buna göre;

a- Vadesi 31Aralık tarihinden sonra olan repo ve ters repo işlemleri ile vadeli mevduat hesaplarına ilişkin olarak, 31 Aralık tarihine kadar tahakkuk eden ve kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınan faiz tutarları üzerinden, ilgili dönem beyannamesinin verilmesi gereken sürenin  sonuna kadar kesinti suretiyle ödenmiş olan verginin, beyannameye dahil edilen gelire isabet eden kısmı hesaplanan vergiden mahsup edilecektir.

b-Vadesi 31 Aralık tarihinden ve beyannamesinin verilmesi gereken süreden sonra biten repo ve ters repo işlemleri ile vadeli mevduat hesaplarına ilişkin olarak kesinti suretiyle ödenen vergiler ise faiz ödemelerinin yapıldığı yıla ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan vergiden mahsup edilecektir.

Örnek

C Limited Şirketi vadesi 28.02.2021 tarihinde dolan 5 ay vadeli mevduat hesabından 50.000 TL brüt faiz geliri elde etmiş, bankaca faiz ödemesi sırasında 5.000 TL gelir vergisi tevkifatı yapılmıştır. Söz konusu faiz gelirinin 01.10.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında kalan 3 aylık kıst döneme isabet eden kısmı olan (50.000/5*3=) 30.000 TL 2020 yılı kurum kazancının hesabında, 01.01.2021 –28.02.2021 tarihleri arasında kalan 2 aylık kıst döneme isabet eden kısmı olan (50.000/5*2=) 20.000 TL ise 2021 yılı kurum kazancının hesabında gelir olarak dikkate alınacaktır.

Bankaca faiz ödemesi sırasında yapılan 5.000 TL gelir vergisi tevkifatının 01.10.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında kalan 3 aylık kıst döneme isabet eden kısmı olan (5.000/5*3=) 3.000 TL 2020 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde, 01.01.2021 – 28.02.2021 tarihleri arasında kalan 2 aylık kıst döneme isabet eden kısmı olan (5.000/5*2=) 2.000 TL ise 2021 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir.

Mevduat hesabının vadesinin 30 Nisan 2021 tarihinden sonraki bir tarihte olması halinde, gelir vergisi tevkifatı da bu tarihten sonra yapıldığı bir durumda ise yapılan vergi tevkifatının tamamı 2021 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilecektir.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

11.02.2021