Bülten 2020

Mevduat Faizleri ve Bankalar Tarafından Çıkarılan Tahvil Bono Gibi Gelirlerin Tevkifat Oranları Değişikliği

Mevduat Faizleri ve Bankalar Tarafından Çıkarılan Tahvil Bono Gibi Gelirlerin Tevkifat Oranları Değişikliği

 

BÜLTEN 2020-194

MEVDUAT FAİZLERİ VE BANKALAR TARAFINDAN ÇIKARILAN TAHVİL BONO GİBİ GELİRLERİN TEVKİFAT ORANLARI DEĞİŞİKLİĞİ

30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinde yer alan aşağıdaki tevkifat oranları yeniden belirlenmiştir.

1-Yapılan değişiklik, 22.07.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenerek yapılmıştır.

“GEÇİCİ MADDE 2-31.12.2020 tarihine kadar(bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31.12.2020 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına, bu kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan oranlar aşağıdaki gibi uygulanır.

“2) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda % 5,

ii) l yıla kadar (l yıl dâhil) vadeli hesaplarda % 3,

iii) l yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0,

iv) Enflasyon oranına  bağlı  olarak  değişken  faiz  oranı  uygulanan  l  yıldan  uzun  vadeli hesaplarda % 0,”

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda % 5,

ii) l yıla kadar (l yıl dâhil) vadeli hesaplarda % 3,

iii) l yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0,”

Bu tevkifat oranları, 30 Eylül 2020 -31.12.2020 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına uygulandı .

23.12.2020 gün ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.12.2020 gün ve Cumhurbaşkanı Kararıyla bu oranlar 31.12.2020  -31.03.2021 tarihleri arasında  açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına da uygulanacaktır.

2-23.12.2020 gün ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.12.2020 gün ve Cumhurbaşkanı Kararıyla karara  aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/3/2021 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan tevkifat oranları vadelerine göre yeniden belirlenmiştir.

i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden % 5,

ii) Vadesi l yıla kadar (l yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden % 3,

iii) Vadesi l yıldan uzun olanlara sağlanan  gelirlerden % 0,

iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,

v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,

vı) 1 yıldan fazla  süreyle  elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan  kazançlardan %0,

Bu madde 01.01.2021- 31.03 2021  tarihleri arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen kazançlara Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinde yer alan oranların %0 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

Sözü edilen karara ulaşmak için  tıklayınız

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 24.12.2020