Bülten 2020

e-Sevk İrsaliyesi Uygulama Kılavuzu

BÜLTEN-2020-138

E-SEVK İRSALİYESİ UYGULAMA KILAVUZU

Sevk irsaliyesi belgesinin elektronik ortamda elektronik belge olarak düzenlenebilmesi, alıcısına elektronik veya kağıt ortamında iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin usul ve esaslar ilk defa 17/12/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenlenmiştir.

Daha sonra, 487 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğini de yürürlükte kaldıran ve e-Belge uygulamalarına yönelik Tebliğ düzenlemelerini birleştiren 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin (19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) IV.3 üncü bölümünde e İrsaliye uygulamasına ilişkin düzenlemeler güncellenmiştir.

Aynı Tebliğin VIII. Diğer Hususlar başlıklı bölümünde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, söz konusu Tebliğde belirtilen e Belgelerin düzenlenmesi ve alıcılarına iletilmesi hususlarında, faaliyetlerin niteliği, yapılma şekli gibi diğer ayırt edici unsurları da dikkate alarak özel izin vermeye veya bu durumları ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan ilgili e-Belgelere ait uygulama veya teknik kılavuzlarda açıklama yaparak düzenlemeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Yürürlükte bulunan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin Başkanlığa verdiği yetki çerçevesinde; Genel Tebliğde yapılan düzenlemeler ile uygulama kapsamında Başkanlığa iletilen ve özellik arz eden hususları açıklığa kavuşturmak ve e-İrsaliye uygulamasının daha kolay anlaşılmasını sağlamak üzere Uygulama Kılavuzu hazırlanmıştır.

Bu uygulama kılavuzunda aşağıda yer alan konular açıklanmıştır.

1-E-İrsaliye Uygulaması

2-E-İrsaliye Uygulamasına Dâhil Olma

3-Geçiş Zorunluluğu

4-Geçiş Süresi

5-Başvuru

6-Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri

7-E-İrsaliyede Belge Düzeni

8-Uygulamaya Kayıtlı Olmayanlara Düzenlenecek e-İrsaliyelerde Dikkat Edilecek Hususlar

9 -E-İrsaliye Uygulamasında Yer Alması Gereken Bilgiler

10- E-İrsaliye Belgesi Üzerindeki Tarihlerin Kullanımı

11- Kağıt İrsaliye Düzenlenebilecek Durumlar

12-İrsaliye Yanıtı

13-E-İrsaliye Düzenlenme Süresi

14-E-İrsaliye Belgesinin İptali

15-E-İrsaliye Uygulamasında Özellik Arz eden Durumlar:

15.1-Zincir Teslim Durumunda e-İrsaliye Düzenlenmesi Durumu

15.2-Şubeler Arası Mal Sevkiyatında e-İrsaliye Düzenlenmesi

15.3-Malın Fiili Sevkinden Önce Fatura Düzenlenmesi Durumu

15.4-e-Fatura veya e-Arşiv Fatura’nın Sevk İrsaliyesi Yerine Geçtiği Durumlar

15.5-Sevkiyatın Başlatıldığı Lokasyonda Altyapı Ve Teknik İmkânsızlıklar Nedeniyle eİrsaliye Düzenlenmesinin Mümkün Olamadığı Hallerde Belge Düzeni

15.6-İhracat İşlemlerinde e-İrsaliye Uygulaması

15.7-Lojistik Merkezinde Satıcıya Ait Depolanan Malların, Lojistik Merkezine Ait Araçlar İle Satıcının Vereceği Talimatla Bir Alıcıya Sevk Edildiği Durum

15.8-Hedeften Sistem Yanıtı Gelmediği (Alıcı Tarafından Sistem Yanıtı Dönülmediği) Durumda Sevkiyat İşlemleri

15.9-E-İrsaliyede Malların GTİP No’larının Yazılma Zorunluluğu

15.10-Düzenlenen E-İrsaliyelerin Muhafaza ve İbrazı

15.11-Müşterinin Ya Da Teslim Edilecek Mal Miktarının Sevkiyat Başlangıcında Bilinemediği Bazı Mal Sevkiyatlarında Ve Müşteriye Teslimat Gerçekleştirilirken, İnternet Ve Düzenleme Altyapısının Olmaması Durumunda İzlenecek Yöntem

15.12-Hava Limanlarında Gerçekleştirilen, Ancak Uçak Ve Teslimat Miktarı Bilgileri Başlangıçta Bilinemeyen, Uçaklara Yakıt Tesliminde Sevk İrsaliyesi Bakımından İzlenecek Yöntem

15.13-Boru Hatları İle İşletmenin Depoları (Tankları) Arasında Gerçekleştirilen Akaryakıt Sevkiyatlarında Belge Düzeni

15.14-Boru Hatları İle İşletmeler Arası (Rafineriden Dağıtıcı Depolarına Ya Da Dağıtıcılar Arasında Boru Hatlarıyla) Yapılan Akaryakıt Sevkiyatlarında Belge Düzeni

15.15-Ortak(Aynı) Akaryakıt Depolama Alanını (Tank) Kullanan Şirketlerin Birinden Diğerine Akaryakıt Satışında, Herhangi Bir Şekilde Malın Mekan Değişikliği Veya Akaryakıt Sevkiyatı Olmayan Durumda Belge Düzeni

15.16-Mükelleflerin Faaliyetlerine İlişkin Olarak İşyerlerinde Kullanılmak Ve Tüketilmek Amacıyla Satın Aldıkları (Kırtasiye, Büro Ve Temizlik Malzemeleri, Yemek, Ekmek Gibi) Ufak Hacimli Malları Taşımaları Veya Taşıttırmaları Halinde Belge Düzeni

15.17-Yarı Mamül Veya Mamul Malların, Bazı İşlemler Yapılmak Üzere, Diğer Mükelleflere Gönderilmesi Ve Bu Mükelleflerden Malların Geri Getirilmesi Durumunda Götürülen Ve Geri Getirilen Mallar İçin Gidiş Ve Geliş Taşımaları Sırasında Belge Düzeni

15.18-Satışa Konu Olmayan Ancak Tamir / Bakım Amaçlı Gönderilen Mal, Ekipman Veya Demirbaş Sevkiyatlarında Belge Düzeni

15.19 Numune Üzerine Veya Tecrübe Ve Muayene Şartıyla Gerçekleştirilen Satışlara Ait Mal Sevkiyatlarında Belge Düzeni

15.20-İlgili Özel Mevzuatlarında Sevk İrsaliyesi Yerine Geçen Belgelerin Düzenlendiği Durumda e-İrsaliye Düzenleme Zorunluluğu

15.21-Düzenlenen e-İrsaliyelerin Düzenleyici Tarafından Kağıt Çıktılarının Ayrıca Saklanması Durumu

15.22-İrsaliye Yerine Geçen e-Fatura, e-Arşiv Fatura veya ÖKC’den Fatura Bilgi Fişinin Düzenlendiği Durumlarda e-İrsaliye Düzenleme Zorunluluğu

15.23-E-İrsaliyede Malların Fiyatlarına Yer Verilmesi Durumu

15.24-E-İrsaliyeye Konu Malların “Tam Olarak” Teslim Alınması Durumu

15.25-E-İrsaliyeye Konu Malların “Eksik Olarak” Teslim Alınması Durumu

15.26-Hal Kayıt Sistemine (HKS) Bildirim Zorunluluğu Bulunan Malların Sevki Sırasında Düzenlenecek e-İrsaliyelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

15.27-Konsinye Olarak Gönderilen Mallar İçin E-İrsaliyenin Ne Şekilde Düzenleneceği Ve Fatura Düzenleme Süresi Hususu

15.28-Aynı sevkiyatın kısmen karayolu kısmen de demiryolu ile yapıldığı durumlarda eİrsaliye Düzeni

15.29-İhracat İşlemlerinde e-İrsaliye Uygulaması

15.30-Taşıma sırasında e-İrsaliyenin kağıt çıktısının araçta bulundurulması durumunda matbaa baskılı ve seri sıra no.lu belgelerin kağıt çıktı olarak kullanımı hususu

15.31-e-İrsaliyenin düzenlenmesi sırasında şoför, araç, fiili sevk zamanı bilgilerinin tam olarak bilinemediği durumda e-İrsaliye düzeni

15.32-e-İrsaliyede bulunması gerekli ZORUNLU alanlar ile bu alanların eksik ya da hatalı düzenlenmesi durumu

15.33-e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan nihai tüketicilere (mükellef olmayanlara) düzenlenen e-İrsaliyelerde alıcının TCKN bilgisini paylaşmak istemediği durumlarda uyulacak usul ve esaslar

15.34-e-İrsaliyede şoförün TCKN bilgisi alanına 11111111111 yazılmasının mümkün olup olmadığı hususu

15.35-Araca yükleme sırasında dökme mallar veya tartım işlemi yapılamayan mahiyetteki hurda vb. malların sevkiyat miktarı bilinemediği durumlarda e-İrsaliye düzeni

15.36-e-İrsaliye uygulamasına dahil olunduktan sonra mevcut matbu baskılı kağıt sevk irsaliyelerinin durumu

15.37-Alıcıların kimler olacağı ve ne miktarda mal alacakları sevkiyat başlangıcında bilinemeyen ve “Muhtelif Müşteriler” ibareli olarak sevkiyatı başlatılan “Sıcak Satış” işlemlerinde, müşteriye malların teslim anında e-İrsaliyenin teknik imkansızlıklar nedeniyle düzenlenemediği durumda nasıl bir yol izlenecektir?

15.38-Çiftçilerden Alınan Çiğ Sütlerin Nakliyesinde e-İrsaliye Düzeni

15.39-Tarladan Alınan Zirai Ürünlerinin Nakliyesinde e-İrsaliye Düzeni

E-İrsaliye uygulama kılavuzuna  ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,20.07.020