Bülten 2020

Koronavirüs Salgını Nedeniyle Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılanların Yükümlülüklerine İlişkin Uygulama İç Genelgesi

BÜLTEN 2020-87

KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE MÜCBİR SEBEP HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANDIRILANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA İÇ GENELGESİ

24/3/2020 tarihli ve 31078 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, Koronavirüs (COVID19) salgınını nedeniyle  mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi  Başkanlığının 03.04.2020 gün ve 80100189-105[13-1540]-E.42718 sayılı “Uygulama İç Genelgesi Seri No:2020/3” de, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uygulaması hakkında bilgi verilmiştir.

Buna göre;

1518 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde, 1/4/2020 tarihinde başlayan mücbir sebep hali ve kapsama giren mükellefler sayılmıştır.

2-Mükelleflerin, vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu (NACE meslek kodu), 518 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde sayılan mücbir sebep halindeki sektörler arasında yer almamasına rağmen esas faaliyet konusu mücbir sebep kapsamında ise, ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınması ve sicil kayıtlarındaki ana faaliyet kodu yeni duruma göre düzeltilmesi gerektiğinden,

a-Fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanını ispat etmeye matuf tüm belgelerin ekinde yer aldığı “Ana Faaliyet Kodu Değişikliği Raporu” (Rapor) eklenmek suretiyle İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılır.

b-Bu konudaki başvuruları  değerlendirmek üzere komisyonlar kurulur.

c-Başvurular 15 gün içinde değerlendirilir. Başvuru uygun görülmemiş ise mükellefe tebliğ edilir.

d-Mükellef başvurusu onaylanır ise, mükellefin vergi dairesine, ana faaliyet konusunun değiştirilmesi ve mücbir sebep kapsamına alınması konusunda bilgi verilir.

3-Mücbir sebep nedeniyle ertelenecek vergi ödevleri

a-2020/Mart (2020/Ocak-Şubat-Mart dâhil) dönemine ait vergi ödevleri

Vergi Ödevi Yasal Süre Ertelenen

Beyan/Yükleme Süresi

Ödeme süresi
2020/Mart (2020/Ocak-Şubat-Mart dâhil) dönemine ait Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) 27/4/2020 27/7/2020 27/10/2020
2020/Mart KDV Beyannameleri 27/4/2020 27/7/2020 27/10/2020
“Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması 30/4/2020 27/7/2020  
e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Başkanlık Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenmesi 30/4/2020 27/7/2020  

b-2020/Nisan dönemine ait vergi ödevleri

Vergi Ödevi Yasal Süre Ertelenen

Beyan/Yükleme Süresi

Ödeme süresi
2020/Nisan dönemine ait Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) 27/5/2020 27/7/2020 27/11/2020
2020/Nisan KDV Beyannameleri 27/5/2020 27/7/2020 27/11/2020
“Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması 1/6/2020 27/7/2020  
e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Başkanlık Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenmesi 1/6/2020 27/7/2020  

c-2020/Mayıs dönemine ait vergi ödevleri

Vergi Ödevi Yasal Süre Ertelenen

Beyan/Yükleme Süresi

Ödeme süresi
2020/Mayıs dönemine ait Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) 26/6/2020 27/7/2020 28/12/2020
2020/Mayıs KDV Beyannameleri 26/6/2020 27/7/2020 28/12/2020
“Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması 30/6/2020 27/7/2020  
e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Başkanlık Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenmesi 30/6/2020 27/7/2020  

4-22/3/2020 tarihinde başlayan mücbir sebep hali

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında;

a) 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gelir vergisi mükellefleri (meslek mensuplarının kendi mükellefiyetleri dâhil),

b) Kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gelir vergisi mükellefleri (meslek mensuplarının kendi mükellefiyetleri dâhil),

c) Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV veya muhtasar gibi beyannameleri ve bildirimleri (a) veya (b) bendi kapsamında bulunan meslek mensuplarınca verilen mükellefler

22/3/2020 tarihi ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olacaktır.

(c) bendi uyarınca mücbir sebep kapsamının tespitinde 24/3/2020 tarihi itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimlerin (a) veya (b) bendi kapsamındaki meslek mensuplarınca verilmesi şarttır.

22/3/2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılmıştır.

Sokağa çıkma yasağının bittiği tarihte beyanname/bildirim verme süresinin son gününe 15 günden fazla süre kalması halinde, beyanname/bildirim verme ile ödeme süresi olarak kanuni sürelerin dikkate alınacağı tabiidir.

Tebliğde beyanname ve bildirimlerle ilgili özel bir belirleme yapılmadığından mücbir sebep dönemine ait tüm vergi beyanname ve bildirimleri bu kapsamda değerlendirilecektir.

5-1/4/2020 ve 22/3/2020 tarihinde başlayan mücbir sebep hallerinin her ikisinin de kapsamına giren mükelleflerin durumu

Mükellef hem meslek grupları ve hem de sokağa çıkma yasağı kapsamında ise, mükellef her iki bölüm kapsamındaki mücbir sebep hükümlerinden de faydalanacaktır.

Bu kapsamda 2020/Mart (Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil), 2020/Nisan ve 2020/Mayıs dönemine ait belirtilen vergisel  sürelerde yerine getirilecektir.

Ayrıca, mücbir sebep dönemlerine ait olmakla birlikte tüm beyanname ve bildirimler ile 22/3/2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ait beyanname ve bildirimlerin tamamı sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar verilecek, tahakkuk eden vergiler de aynı sürede ödenecektir.

UYGULAMA İÇ GENELGESİ SERİ NO:2020/3 için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,09.04.2020