Bülten 2020

Kuyumculuk, Sarraflık ve Mücevheratçılık Gibi İşlenmiş Kıymetli Maden ve Kıymetli Taş Alım Satımında Bulunan Mükelleflerin Belge Düzeni

BÜLTEN 2019-41

KUYUMCULUK, SARRAFLIK VE MÜCEVHERATÇILIK GİBİ İŞLENMİŞ KIYMETLİ MADEN VE KIYMETLİ TAŞ ALIM SATIMINDA BULUNAN MÜKELLEFLERİN BELGE DÜZENİ

4 Ocak 2020 gün ve 30998 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 514 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin gerçekleştirmiş oldukları işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışlarında fatura düzenleme zorunluluklarındaki düzenleme açıklanmaktadır.

1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren bu tebliğde;

-Kıymetli maden: Her tür ve şekilde altın, gümüş, platin ve paladyum şeklinde tanımlanan madenleri,

-Kıymetli taş: Elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inci şeklinde tanımlanan taşları,

ifade etmektedir.

Fatura düzenleme zorunluluğu

1-Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışları bakımından 213 sayılı Kanunun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin haddin, mezkûr fıkrada yer alan ve işlemin gerçekleştiği yıla ait olan haddin 3 katı olarak uygulanması uygun görülmüştür.

Buna göre; kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışları bakımından; Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları basit usulde tesbit olunan tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere vergiden muaf esnafa. sattıkları bu tür emtia için fatura vermek ve bunlara da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

Yukarıdakiler dışında kalanların (örneğin tüketicilerin), satın aldıkları işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışları için 2020 yılında fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin sınır olan (1.400 TL) tutarın 3 katı  (1.400*3=) 4.200 TL den (Bu sınır daha sonraki yıllarda yeniden değerleme oranında artırılabilecektir.) az olsa dahi istemeleri halinde fatura düzenleme zorunluluğu vardır.

1-Yukarıda yer alan düzenlemenin , söz konusu malların satışını 379, 385 ve 424 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde  açıklandığı şekilde tevsik etmek zorunda olanların bu kapsamda düzenlemek zorunda oldukları belgelere (Kıymetli maden alım/ satım  belgesi ) bir etkisi bulunmamaktadır.

3-Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin bu nitelikte olmayan başka faaliyetlerinin de (beyaz eşya alım-satımı, kafe işletmesi gibi) bulunması, bu Tebliğ düzenlemesinden yararlanılmasına engel teşkil etmez. Ancak bu faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenmesi gereken faturalar bakımından 213 sayılı Kanunun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan had (1.400 TL) dikkate alınır.

Bu durumda, Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım faaliyetinde bulunan mükelleflerin, altın, gümüş, platin, inci, elmas gibi kıymetli maden ve taşlar ile bunlardan üretilen eşya satışlarından;

– Kıymetli Maden Alım/Satım Belgesi düzenlenme zorunluluğu bulunan satışlar,

– 213 sayılı Kanunun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilenlere yapılan satışlar,

– Fatura düzenleme limiti altında kalmakla birlikte fatura isteyenlere yapılan satışlar,

İçin fatura düzeleme  zorunluluğu vardır.

– Kıymetli maden alım/ satım  belgesi düzenleme zorunluluğu bulunmayan satışlar,

– 213 sayılı Kanunun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilenlere yapılmayan satışlar,

– Fatura düzenleme limiti altında kalmakla birlikte fatura isteyenlere yapılan satışlar,

İçin  fatura düzenleme zorunluluğu olmadığından bu yukarıda belirtilen (1.400*3=) 4.200 TL satışlar için ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenebilecektir.

Ayrıca; Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin bu nitelikte olmayan başka faaliyetleri için fatura düzenleme  sınırı altında kalan (1.400 TL) satışları  için ödeme kaydı cihaz fişi düzenleyeceklerdir.

İlgili genel tebliğ için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 06.01.2020