Bülten 2020

Gecikme Zammı Oranı 30 Aralık 2019 Tarihinden İtibaren Aylık %1,6 Olarak Tespit Edildi

BÜLTEN 2020-23

GECİKME ZAMMI ORANI 30 ARALIK 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN AYLIK %1,6 OLARAK TESPİT EDİLDİ

30 Aralık 2019 gün ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29 Aralık 2019 gün ve 1947 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde;

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %1,6 olarak belirlenmiştir.

Bu karar  30 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

02 Ekim 2019 tarihinden itibaren amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 2 oranında gecikme zammı tatbik olunmakta idi.

Daha önceki uygulamada olduğu gibi, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilecektir.

Gecikme zammı oranının değişmesi ile birlikte;

-Vergi Usul Kanununun 112 nci maddesindeki gecikme faizi,

-Vergi Usul Kanununun 371 nci maddesindeki pişmanlık zammı,

da aynı değişmiştir.

İlgili karar için  tıklayınız

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,01.01.2020