Bülten 2019

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile 6745 Sayılı Kanunla Getirilen İnternet Reklam Hizmetlerinde Tevkifat Hükümlerinin Karşılaştırılması

BÜLTEN 2019-128

7194 SAYILI DİJİTAL HİZMET VERGİSİ KANUNU İLE  6745 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İNTERNET REKLAM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Verginin Dijital Hizmet Vergisi

(7194 Sayılı Kanun)

Gelir ve Kurumlar Vergisinde  Tevkifat (6745 Sayılı Kanun)
Konusu 1-Türkiye’de sunulan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat, dijital hizmet vergisine tabidir:

a) Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri

b) Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler.

c) Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri

İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri ödemeleri
Mükellef ve sorumlu Dijital hizmet vergisinin;

Mükellefi; dijital hizmet sağlayıcılarıdır.

Sorumlusu; Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması hâllerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tâbi işlemlere taraf olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık edenleri verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.

Bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam  hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi tevkifatı yapılması sorumluluğu getirilmiştir

 

Muafiyet ve İstisna İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde,

Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar dijital hizmet vergisinden muaftır.

(Mükellefin, konsolide bir grubun üyesi olması hâlinde, bu hadlerin uygulanmasında grubun verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği toplam hasılat dikkate alınır.)

GVK 94 ve KVK 15 nci maddede yazılı kişilerin dışındaki kişiler tevkifat yapamazlar.

Dar mükelleflere reklam hizmet ödemesi yapanlar mükellef olsun veya olmasın kesinti yaparlar

Verginin Matrahı İlgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılattır. Hasılatın döviz ile hesaplanması hâlinde döviz, hasılatın elde edildiği tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilir.

 

Verginin matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında indirim yapılmaz. Dijital hizmet vergisi, fatura ve fatura yerine geçen belgelerde ayrıca gösterilmez.

İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri ödemeleri tevkifat matrahını oluşturur.
Verginin Oranı Verginin oranı:% 7,5

Cumhurbaşkanı oranı, hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte %1’e kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya yetkilidir.

 

Tevkifat oranı:

1- İnternet ortamında reklam hizmeti veren gerçek kişilere (aracılık hizmeti edenler dahil) 94 ncü maddesindeki tevkifat yapmakla sorumlu olanlar tarafından yapılan ödemeler %15,

2- İnternet ortamında reklam hizmeti veren dar mükellef bir kuruma (aracılık hizmeti edenler dahil) reklam hizmeti için yapılan ödemeler %15,

3- İnternet ortamında reklam hizmeti veren tam mükellef kurumlara (aracılık hizmeti edenler dahil)  reklam hizmeti için Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesindeki kesinti yapmakla sorumlu olanlar tarafından yapılan ödemeler % 0 vergi kesintisine tabidir.

 

Vergilendirme

Dönemi

Takvim yılının birer aylık dönemleridir.

Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, hizmet türlerine ve mükelleflerin faaliyet hacimlerine göre birer aylık vergilendirme dönemi yerine üçer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkilidir.

Takvim yılının birer aylık dönemleridir.

 

Verginin Beyanı Dijital hizmet vergisi, mükellefin beyanı üzerine tarh olunur.

Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması hâlleri ile gerekli görülen diğer hâllerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergiye tâbi işlemlere taraf olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık edenleri verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.

Vergiyi tevkif edenler, tevkifatı muhtasar beyanname ile beyan ederler.
Beyannamenin Verilme Zamanı Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar, dijital hizmet vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler. Vergi tevkifatı  yapmakla sorumlu tutulanlar, ertesi ayın 26 ncı gününe kadar muhtasar beyannameyi verir.
Vergiyi Tarh Edecek Vergi Dairesi Katma değer vergisi mükellefiyeti bulunan hizmet sağlayıcıları için bu vergi bakımından bağlı bulundukları vergi dairesince, bulunmayanlar bakımından Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek vergi dairesince tarh olunur. Vergiyi, tevkif edenin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı olduğu vergi dairesi tarh eder.
Vergi Kimin Adına Tarh Edilir Mükellef veya vergi sorumlusu olan gerçek veya tüzel kişi adına tarh olunur. Adi ortaklıklarda, verginin ödenmesinden müteselsilsen sorumlu olmak üzere, ortaklardan herhangi biri adına tarhiyat yapılır. Vergi tevkifatı yapan adına tarh edilir.
Ödeme Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait dijital hizmet vergisini beyanname verme süresi içinde öderler. Adına vergi tarh edilen vergiyi öder
Ödenen Verginin Gider Olarak İndirilebilmesi Dijital hizmet vergisi mükelleflerince ödenen dijital hizmet vergisi, bu mükellefler tarafından gelir ve kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir. Vergiyi tevkif eden, vergiyi gider olarak indiremez.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Yetkisi Dijital hizmet vergisi beyannamesinin ve eklerinin şekil ve muhtevasını belirlemeye, faaliyetin gereğini göz önünde tutarak mükellefin müracaatı üzerine veya resen tarh yerini tayin etmeye, mükellef veya vergi sorumlularına sadece vergiye tabi hizmetlerin sunulduğu dönemler için beyanname verdirmeye, verginin beyan ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemeye, bildirim ve belgelendirme yükümlülüğü getirmeye ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Vergi Usul Kanunlarının verdiği yetki dahilinde  Hazine ve Maliye Bakanlığı yetki kullanabilir.
Vergi Güvenliği 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergilere ilişkin beyanname verme ve ödeme yükümlülüklerini süresinde yerine getirmeyen bu Kanun kapsamındaki dijital hizmet sağlayıcılarına veya Türkiye’deki yetkili temsilcisine, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için dijital hizmet vergisini tarha yetkili vergi dairesi tarafından internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler kullanılarak 213 sayılı Kanunda sayılan tebligat yöntemleri, elektronik posta veya diğer tüm iletişim araçları ile ihtarda bulunulabilir ve bu durum Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde ilan edilir.

İlandan itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde, dijital hizmet sağlayıcılarının sunmuş oldukları hizmetlere erişimin, bu yükümlülükler yerine getirilinceye kadar engellenmesine Hazine ve Maliye Bakanlığınca karar verilir ve bu karar erişim sağlayıcılarına bildirilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilir. Engelleme kararlarının gereği bildirimden itibaren yirmi dört saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Bu vergide vergi güvenliği için tevkifat uygulanmaktadır.
Yürürlük Bu  Kanun 01.03.2020 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Cumhurbaşkanı Kararı, 01.01.2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanır.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir