Bülten 2019

Bülten 2019-97 Gecikme Zammı Oranı 2 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren aylık %2 Olarak Tespit Edildi

BÜLTEN 2019-97

GECİKME ZAMMI ORANI 2 EKİM 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN AYLIK %2 OLARAK TESPİT EDİLDİ

02 Ekim 2019 gün ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Ekim 2019 gün ve 1592 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde;

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2 olarak belirlenmiştir.

Bu karar  2 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

01 Temmuz 2019 tarihinden itibaren amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 2,5 oranında gecikme zammı tatbik olunmakta idi.

Daha önceki uygulamada olduğu gibi, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilecektir.

Gecikme zammı oranının değişmesi ile birlikte;

-Vergi Usul Kanununun 112 nci maddesindeki gecikme faizi,

-Vergi Usul Kanununun 371 nci maddesindeki pişmanlık zammı,

da aynı değişmiştir.

İlgili karar için  tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com