Bülten 2019

Bülten 2019-79 Sanayici ve İhracatçılara Yapılan Kambiyo Satışı BSMV’si

BÜLTEN 2019-79

SANAYİCİ VE İHRACATÇILARA YAPILAN KAMBİYO SATIŞI BSMV’Sİ

17 Haziran 2019 gün ve 30804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 ncü maddesinde yer alan  banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının  eki Kararın 1 nci maddesinin birinci fıkrasının  e  bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

“4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları.”

İlave edilen hükümler, 18 Haziran 2019 tarihine yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, söz konusu işletmelere ve ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı sıfır olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu kararın son hali aşağıdadır.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 19.06.2019

 

GİDER VERGİLERİ KANUNUNUN DEĞİŞİK 33 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN

Resmi Gazete Tarihi: 01/09/1998
Resmi Gazete No: 23450

Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetinin ekli Karar’da belirtildiği şekilde tespiti; Maliye Bakanlığı’nın 28/8/1998 tarihli ve 31129 sayılı yazısı üzerine, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun değişik 33 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/8/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır.

28/8/1998 Tarihli ve 98/11591

Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 – Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti;

a) Bankalararası mevduat muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden % 1,

b) Bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden % 1,

c) (2009/15398 sayılı B.K.K. ile değişen fıkra Yürürlük; 01.10.2009)Devlet tahvili, gelire endeksli senetler ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden %1

d) (2009/15398 sayılı B.K.K. ile değişen fıkra Yürürlük; 01.10.2009)Devlet tahvili, gelire endeksli senetler ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin vadesi beklenilmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden % 1,

e) (1106 (Yürürlük; 15.05.2019) ve 1149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları (Yürürlük; 18.06.2019) ile değişen fıkra) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1, aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır;

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,

f(2010/1182 sayılı B.K.K ile eklenen Yürürlük:29.12.2010 ve 2011/1854 sayılı B.K.K. ile değişenfıkra Yürürlük; 29.06.2011) Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden 1,

g) (2010/1182 sayılı B.K.K ile eklenen Yürürlük:29.12.2010 ve 2011/1854 sayılı B.K.K. ile değişenfıkra Yürürlük; 29.06.2011) Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının vadesi beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %1,

h) Diğer banka ve sigorta muamelelerinde lehe alınan paralar üzerinden % 5,

olarak uygulanır.

Madde 2 – Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetini belirleyen 91/2072 ve 97/10021 sayılı Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 3 – Bu Karar 1/9/1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.