Bülten 2019

Bülten 2019-40 Katma Değer Vergisi Kanununda Hasılat Esaslı Vergileme Usulü Uygulanacak Sektörler ve Vergi Oranı

BÜLTEN (2019-40 )

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA HASILAT ESASLI VERGİLEME USULÜ UYGULANACAK SEKTÖRLER VE VERGİ ORANI

7 Şubat 2019 gün ve 30679 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan  718 sayılı Cumhurbaşkanı  Kararında, Katma Değer Vergisi Kanununun 38 nci maddesinde yer alan hasılat esaslı vergilendirme uygulanacak sektörler  ve vergi oranları açıklanmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 38 nci maddesi aşağıdaki gibidir.

“Hasılat esaslı vergilendirme
Madde 38

Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanlar, talep etmeleri halinde vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden (katma değer vergisi dâhil) bedel üzerinden, bu Kanunun 28 inci maddesi uyarınca belirlenen en yüksek oranı geçmemek üzere, Cumhurbaşkanınca ilgili sektör veya meslek grubu için belirlenen oran uygulanmak suretiyle hesapladıkları katma değer vergisini, indirilecek katma değer vergisi ile ilişkilendirmeksizin beyan ederek öderler.

Birinci fıkra kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler, kazançlarının tespitinde kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri katma değer vergisini işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları katma değer vergisini gelir olarak dikkate alırlar.

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe bu usulden çıkamazlar.

Cumhurbaşkanı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini, sektörler ve meslek grupları itibarıyla belirleyeceği yıllık iş hacimlerine göre hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya, Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

Cumhurbaşkanı kararına göre;

Büyükşehir Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında belediyeler tarafından ruhsat verilen,

-Toplu taşıma hatlarını kiralayan,

-Toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yollarıyla  yerine getirilmesi halinde bu hizmeti sunan,

-Gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama  aracılığı ile tahsil eden,

-Otobüs işletmelerinin münhasıran il sınırları içinde otobüsle ( sürücüsü dahil en az onsekiz oturma yeri olan) yapılan taşıma  faaliyetleri,

İstek halinde Katma Değer Vergisi Kanununun 38 nci  maddesinde yer alan hasılat esaslı vergilendirme usulüne  göre vergilendirileceklerdir.

Vergi oranı ise %1,5 olarak belirlenmiştir

Bu karar 1 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu kararda belirlenen  hasılat esaslı vergilendirme usulünün uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca  yapılması gerekmektedir.

Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,09.02.2019