Bülten 2019

İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizatın Teslimlerinde Uygulanan KDV İstisnasının Süresi 31/12/2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

BÜLTEN 2019-134

İMALAT SANAYİİNDE KULLANILMAK ÜZERE YAPILAN YENİ MAKİNA VE TEÇHİZATIN TESLİMLERİNDE UYGULANAN KDV İSTİSNASININ SÜRESİ 31/12/2022 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.

24 Aralık 2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7201 sayılı Kanunun 8 inci maddesi;

“25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 39 ncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2022” şeklinde değiştirilmiş  ve dördüncü fıkrasına  “ makine ve teçhizatı belirlemeye” ibaresinden sonra gelmek üzere “ ve birinci fıkrada yer alan süreyi iki yıla kadar uzatmaya “ ibaresi eklenmiştir.” şeklindedir.

Bu maddenin yürürlük tarihi yayım tarihi olan 24 Aralık 2019 tarihidir.

Bu madde ile yapılan değişiklikle, Katma Değer Vergisi Kanununun  geçici 39 uncu maddesinde yer alan 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizatın teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu değişiklikten sonra ilgili maddenin son şekli aşağıdaki gibidir.

(7103 Sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle eklenen Geçici Madde; Yürürlük: 01.05.2018)

Geçici Madde 39

17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31/12/2022 [2] tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

Bu kapsamda yapılan teslimler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.

İstisna kapsamında alınan makine ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

İmalat sanayiinde kullanılmak üzere istisna kapsamında teslim edilecek makina ve teçhizatı belirlemeye ve birinci fıkrada yer alan süreyi iki yıla kadar uzatmaya (7201 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile eklenen ibare) Cumhurbaşkanı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.[1]

……………………………..

[1] 700 sayılı KHK’nın 90 ıncı maddesi ile bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir. (Yürürlük 9/7/2018)

7103 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ile eklenen geçici madde. (Yürürlük 1/5/2018)

[2] 7201 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile “31/12/2019” tarihine kadar olan süre “31/12/2022” tarihine kadar uzatılmıştır. (Yürürlük 24/12/2019)

 

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 24.12.2019