Bülten 2019Türkiye Denetim Standartları

Bülten 2018-48 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

BÜLTEN 2019-48

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 16 Şubat 2019 gün ve 30688 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan 14.02.2019 gün ve 75935942-050.01.04-(01/72) sayılı Kurul Kararında, “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar”  yayımlanmıştır.

Bu esaslar genel olarak;

1-Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

-Amaç

-Kapsam

-Dayanak

-Tanımlar

2-Denetime Tabi Olma

-Ölçütler

-Esas Alınacak Finansal Tablolar

-Aktif Toplam ve Yıllık Net Satış Hasılatının Hesaplanması

-Çalışan Sayısının Hesaplanması

-Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşleri

3-Denetim Kapsamından Çıkma

-Denetimin Kapsamından Çıkma

-Esas Alınacak Finansal Tablolar

-Denetim Kapsamından Çıkarılmasından Sonra Esas Alınacak Finansal Tablolar

4-Son Hükümler

-Geçici Madde 1

-Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

-Yürürlük

-Yürütme

şeklindedir.

Söz konusu usul ve esaslara ulaşmak için tıklayınız.