Bülten 2019

Bülten 2019-111 Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)

BÜLTEN 2019-111

VERGİ DAİRESİNE VERİLECEK TURİZM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)

2 Kasım 2019  gün ve 30936 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan “Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No 1)” yayımlanmıştır.

Bu Genel Tebliğde, 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi gereğince alınacak turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu tebliğdeki açıklama başlıkları aşağıdadır.

1-  Turizm payı mükellefi ve oranları

2-  Turizm Payı Beyannamesi

3-  Turizm Payı Beyannamesinin verileceği vergi dairesi

4-  Turizm Payı Beyannamelerinin elektronik ortamda bizzat mükelleflerce gönderilmesi

5-  Turizm Payı Beyannamesini elektronik ortamda göndermek üzere aracılık yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler

6-  Turizm Payı Beyannamesinin onaylanması ve tahakkuk fişinin düzenlenmesi

7-  Süresinde beyan edilip ödenmeyen turizm payının takip ve tahsili

8-  Turizm Payı Beyannamesine ilişkin düzeltme beyannamesi

9 –  Diğer Hususlar

10- Turizm payı mükellefiyetinin bildirimi

11- Turizm Payı Beyannamesinin ilk beyan dönemi

Tebliğ hakkında kısa bilgiye aşağıda yer verilmiştir.

7183 sayılı Kanunda ve bu tebliğde yazılı turizm payı mükellefleri belirtilen faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden yine kanunda ve tebliğler de belirtilen oranlar üzerinden  turizm payını öderler.

Turizm payı, Turizm Payı Beyannamesi ile elektronik ortamda  düzenlenir ve verilir.

Beyannamenin verileceği vergi dairesi;

– Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu,

– Gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu,

– Gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu,

yer vergi dairesidir.

Turizm payı beyannameleri dönemleri,

– Kurumlar Vergisi mükellefleri için aylık,

– Diğerleri  için üç aylık,

olarak belirlenmiştir.

Üç aylık beyan dönemleri;

– Birinci dönem:(Ocak-Şubat-Mart)

– İkinci dönem: (Nisan-Mayıs-Haziran)

– Üçüncü dönem: (Temmuz-Ağustos-Eylül)

– Dördüncü Dönem:(Ekim-Kasım-Aralık)

Turizm payının beyan süresi,

Beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23,59’a kadardır.

Örneğin:

Turizm Payı Beyannamesini aylık dönemler hâlinde beyan etme zorunluluğu getirilen kurumlar vergisi mükelleflerinin Ekim/2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk beyannamelerini beyan dönemini takip eden ayın son günü olan 30/11/2019 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 2/12/2019 günü (resmi tatili takip eden ilk işgünü) saat 23.59’a kadar elektronik ortamda beyan etmeleri gerekmektedir.

Turizm Payı Beyannamesini üç aylık dönemler hâlinde beyan etme zorunluluğu getirilen mükelleflerin Ekim-Kasım-Aralık/2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk beyannamelerini 31/1/2020 günü saat 23.59’a kadar elektronik ortamda beyan etmeleri gerekmektedir.

Ödeme :

Elektronik beyanname ile beyan edilen ve beyannameye göre tahakkuk ettirilen pay, beyanname verme süresi içinde vergi dairesine ödenir. Süresinde ödenmeyen pay 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre takip ve tahsil edilir.

İlgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,03.11.2019