Bülten 2019

Bülten 2019-28 İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2019/1) YMM Tasdiki

BÜLTEN 2019-28

İTHALATTA  GÖZETİM UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2019/1)

(YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TASDİKİ)

31 Aralık  2018 gün ve 30624(4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan;

İthalatta  Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2019/1)’de; Bu Tebliğ; EK I’de fasıl numarası, gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulur.

Yukarda belirtilen ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve Tebliğ EK II’deki listede gösterilen Kayıt Merkezlerine kaydettirirler. İthal işleminin kayda alındığına dair bir  Kayıt Belgesi düzenlenir.

Belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, brüt 50 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise kayda alma uygulamasına tabi değildir.

Kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, Kayıt Belgesi veya elektronik ortamdaki kaydı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulur.

Kayıt belgesinin alınması için gerekli belgelerden biri, bu tebliğin ekinde bulunan İthalatçı Bilgi Formunun Yeminli Mali Müşavir tarafından tasdiki gerekir.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 03.01.2019