Bülten 2018

Bülten 2018-120 Sözleşme Bedelleri Döviz Cinsinden Düzenlenemeyecek ve Düzenlenmiş Olanlar 30 Gün İçinde Türk Lirasına Çevrilecektir

BÜLTEN 2018-120

SÖZLEŞME BEDELLERİ DÖVİZ CİNSİNDEN DÜZENLENEMEYECEK VE DÜZENLENMİŞ OLANLAR 30 GÜN İÇİNDE TÜRK LİRASINA ÇEVRİLECEKTİR

13 Eylül 2018 gün ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de  12 Eylül 2018 tarihli 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı  Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar “ yayımlanmıştır.

Bu kararda;

1-32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma  Hakkında Kararın 4 ncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi

aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü  menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.”

2-Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 8-Bu Kararın 4’üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği

tarihten  itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş  yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen  haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.”

Bu hükümler 13.09.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu hükümler kapsamında olup, istisna olacak işlemler Bakanlıkça belirlenecektir.

Karara ulaşmak için tıklayınız