Bülten 2018

Bülten 2018-91 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18)

BÜLTEN 2018-91

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 18)

5 Haziran 2018 gün ve 30442 sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca  yayınlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18)” hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı aşağıdaki “Açıklayıcı Bilgi Notunu” hazırlamıştır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 18 Seri No.lu Tebliğle;

– Arsa karşılığı inşaat işlerinde, arsa sahibi tarafından müteahhide arsa payı teslimi, müteahhit tarafından arsa sahibine arsa payına karşılık konut veya işyeri teslim edileceğine ve bu teslimlere ilişkin KDV matrahı olarak emsal bedel yerine maliyet bedelinin dikkate alınacağına,

– Müzayede mahallerinde yapılan satışlarda mükellefin bu satışları yapanlar olduğuna,

– Fazla veya yersiz hesaplanan ve Hazineye ödenen verginin iadesine yönelik uygulamaya,

– Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifalarındaki istisna uygulamasına,

– 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerindeki istisna uygulamasına,

– Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek yeni makina ve teçhizatın, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere 31/12/2019 tarihine kadar teslimlerindeki istisna uygulamasına,

– Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemlerindeki istisna uygulamasına,

– İstisna kapsamında yer alan organize sanayi bölgelerinin arsa tesliminin kapsamına, söz konusu arsa için organize sanayi bölgeleri tarafından yapılan ve parsel birim maliyeti içinde yer alan harcamaların da dahil olduğuna,

– İndirimli orana tabi işlemin gerçekleşmesinden sonra yapılan alımlar ve iskontoların iade hesabına dahil edilmesine,

– Faydalı ömrünü tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen ATİK’lere ilişkin yüklenilen KDV ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen ATİK’lere ilişkin yüklenilen KDV’nin kullanılan süreye isabet eden kısmının indirilebileceğine,

– 3065 sayılı Kanunun (30/d) maddesinde yapılan düzenleme çerçevesinde yurt içindeki işlemlerde mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükellefler tarafından ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen KDV’lerin indirilebileceğine,

– KDV iadelerinde özel esaslar uygulamasına,

İlişkin düzenleme ve açıklamalara yer verilmiştir.

İlgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.