Bülten 2018

Bülten 2018-89 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Uygulaması 1 Ekim 2018 Tarihine Uzatıldı

BÜLTEN  2018-89

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SIRA NO:4) 

29 Mayıs 2018 Gün ve 30435 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4)” ek olarak aşağıdadır.

Bu tebliğde; Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illerinde pilot  olarak  uygulanan  Muhtasar  ve  Prim  Hizmet  Beyannamesi uygulaması 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren tüm Türkiye’ deki uygulamaya başlanılacağı açıklanmıştır.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,29.05.2018

 

 

29 Mayıs 2018 SALI               Resmî Gazete                          Sayı : 30435

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SIRA NO:4)

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Diğer maddeleri 1/10/2018 tarihinde”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı müştereken yürütür.