Bülten 2018

Bülten 2018-88 Serbest Meslek, İşletme Hesabı ile Basit Usule Tabi Olan Mükelleflerin Kayıtlarının Elektronik Ortamda Tutulması Hakkındaki 486 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik

BÜLTEN  2018-88

SERBEST MESLEK, İŞLETME HESABI İLE BASİT USULE TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN KAYITLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULMASI HAKKINDAKİ 486 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

29 Mayıs 2018 Gün ve 30435 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 499)” ek olarak aşağıdadır.

Bu konu ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı aşağıdaki açıklaması yapmıştır.

17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bahse konu Genel Tebliğin Geçici 1 inci maddesinde yapılan düzenleme ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 31/12/2017 tarihine kadar yapmaları gereken başvuruların 30/6/2018 tarihine kadar yapılabileceği, Geçici 2 nci maddesinde yapılan düzenleme ile de 2018 yılının ilk 3 ayına ilişkin olan ve 30/4/2018 tarihine kadar Sisteme girilmesi gereken alış ve giderler ile satış ve hasılatlara ilişkin üç aylık kayıtların 31/7/2018 tarihine kadar Sisteme kaydedilebileceği ifade edilmiştir.

Bahse konu Genel Tebliğin Geçici 1 inci maddesinde yer alan “30/6/2018” ibaresinin “30/9/2018” olarak değiştirilmesi ve 2018 yılının ilk 9 ayına ilişkin olan kayıtların 31/10/2018 tarihine kadar Sisteme girilebilmesinin sağlanması için söz konusu Genel Tebliğin Geçici 2 nci maddesinde değişiklik yapılması amacıyla 499 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hazırlanmıştır.”

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,27.05.2018

 

29 Mayıs 2018 SALI               Resmî Gazete                          Sayı : 30435

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 486)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 499)

MADDE 1 – 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nin geçici 1 inci maddesinde yer alan “30/6/2018” ibaresi “30/9/2018” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, basit usule tabi mükelleflerin 30/4/2018 ve 31/7/2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtları 31/10/2018 tarihine kadar Sisteme kaydedilebilecektir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.