Bülten 2018-66 Bazı Vergi Kanunları ile İlgili 2018-11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

BÜLTEN 2018-66

BAZI VERGİ KANUNLARI İLE İLGİLİ 2018/11674 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI

(KREŞ ÖDEMELERİ ÜCRET İSTİSNASI,YENİ MAKİNE AMORTİSMANI VE KDV İSTİSNASI,KONUT VE İŞ YERİ TAPU HARCI İNDİRİMİ, KONUT KDV İNDİRİMİ,ÖTV İÇKİ VERGİ TUTARI DÜZENLEMESİ)

5 Mayıs 2018 gün ve 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin yapılan ödemelerin vergiden istisna tutarı

7103 sayılı Kanunla, 28.03.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 ncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen 16 ncı bentte yer alan hükümle, işverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılmaktadır.

Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.

Bu bentte yer alan %15 oranını, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50’sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar Kurulu, bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Bakanlar kurulu bu yetkisini,  5 Mayıs 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50’si olarak belirlemiştir.

Bu belirleme 05.05.2018 tarihinden itibaren yürürlüktedir

Buna göre istisna, her bir çocuk için (2.029,50x%50=) 1.014,50 TL’dır. İstisnayı aşan tutar ücret olarak vergilenecektir.

2-a- Yeni alınan makina ve teçhizatın amortismanı

7103 sayılı Kanunla,01.05 2018 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 30 uncu madde ile,

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat ile aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabileceği, bu şekilde yapılacak hesaplamada faydalı ömür süresinin küsuratlı çıkması halinde, çıkan rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle ilgili kıymetlere uygulanacak amortisman oran ve süreleri belirleneceği, bu şekilde belirlenen oran ve süreler izleyen yıllarda değiştirilemeyeceği,  imalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilen ve madde hükmünden yararlanılabilecek makina ve teçhizatı tespite Bakanlar Kurulu, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olduğu, hüküm altına alınmıştır.

Bakanlar kurulu bu yetkisini,  5 Mayıs 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30 ncu maddesine göre amortisman oran ve süreleri faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle  hesaplanabileceği şeklinde kullanmıştır.

b-Yeni makine ve teçhizat alımlarının katma değer vergisi istisnası

7103 sayılı Kanunla,01.05 2018 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere,3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 39 ncu madde ile,

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 31/12/2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna olduğu,

Bu kapsamda yapılan teslimler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edileceği,

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacağı,

İmalat sanayiinde kullanılmak üzere istisna kapsamında teslim edilecek makina ve teçhizatı belirlemeye Bakanlar Kurulu, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olduğu, hükmedilmiştir.

Bakanlar kurulu bu yetkisini,  5 Mayıs 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 ncu maddesine göre Katma Değer Vergisi istisnası kapsamında teslim edilecek yeni makine ve teçhizat listesini belirlemiştir.

Bu listede yer alan makine ve teçhizatın kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları,213 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu maddesi ile  3065 sayılı Kanunun Geçici 39 ncu maddesi kapsamında değerlendirilmeyeceği de kararnamede belirlenmiştir.

Bu liste, ekte yer alan ilgili Bakanlar Kurulu Kararında bulunmaktadır.

3-Konut ve iş yeri devir, teslimlerinin tapu harcı indirimi

492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı 4 sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde  alınan tapu harcı, Bakanlar Kurulu Kararıyla 05.05.2018 tarihinden 31.10.2018 tarihine kadar, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak kararlaştırılmıştır.

492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı 4 sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri aşağıdadır.

“20. a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (cebrî icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı,

Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.

Bakanlar Kurulu, bu bende ilişkin kanuni nispeti, gayrimenkullerin türleri, gayrimenkul sertifikası karşılığı edinimi, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere, bir katına kadar artırmaya, onda birine kadar indirmeye yetkilidir.

4-Bazı konut teslimlerinin KDV oranının azaltılması

Bu Bakanlar Kararı ile, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın Geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere Geçici Madde 3 eklenmiştir.

Bu madde” Geçici Madde 3-(I) Bu kararın 1 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.” şeklindedir.

Buna göre; uygulanmakta olan %18 oranına tabi konut teslimlerinin KDV oranı  31.10.2018 tarihine kadar %8 uygulanması kararlanmıştır.

5-ÖTV’ye tabi içkilerin bazılarının ÖTV’si

Bakanlar Kurulu Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Kanununa ekli III sayılı listenin A cetvelinde yer alan aşağıdaki malların asgari maktu vergi tutarları aşağıdadır.

Not: Aşağıdaki mallar için asgari maktu vergi tutarı, içerdiği alkolün her bir litresi için vergi tutarıdır.

G.T.İ.P.NO Mal İsmi 05.05.2018 Öncesi Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) 05.05.2018 ve Sonrası Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)
2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar 184,3982 197,5242
22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] 184,3982 197,5242
2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler 184,3982 197,5242
2208.50 Cin ve Geneva 184,3982 175,6630
2208.60 Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) 184,3982 175,6630
2208.60.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) 184,3982 197,5242
2208.60.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) 184,3982 197,5242
2298.70 Likörler 184,3982 197,5242
2208.90 Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) 184,3982 197,5242
2208.90.48.00.11 Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) 184,3982 171,2723
2208.90.71.00.11 Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) 184,3982 171,2723

 

İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,05.05.2018