Bülten 2018

Bülten 2018-43 Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili

BÜLTEN 2018-43

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ

23.Mart 2018 gün ve 30369 sayılı Resmi Gazete’de  “Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 10)” yayınlanmıştır.

Bu genel tebliğ ile, Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün “I. Tecil” başlığından sonra “A. Kanunun 48 inci Maddesine Göre Tecil” başlığı  ve aynı Tebliğin Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün “II- Tecil Edilmiş Amme Alacağı ile İlgili Olarak Yürütmenin Durdurulması Karar Verilmesi” başlığından önce gelmek üzere “B. Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil” başlıklı bölüm eklenmiştir.

Bu genel tebliğde; 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesiyle 6183 sayılı Kanuna 48/A maddesi olarak eklenen ve 1/1/2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanacak hüküm,

Bu konuda, 24/2/2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22/1/2018 tarihli ve 2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Karar” ile konuya ilişkin belirlemeler,

hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Bu genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.