Bülten 2017

Bülten 2017-107 7061 Sayılı Kanunla 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Kanunu ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

BÜLTEN 2017-107

7061 SAYILI KANUNLA  7338 SAYILI VERASET VE İNTİKAL KANUNU VE 1319  SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

DEĞİŞİKLİK I

MADDE 13- 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “%10” ibaresi “%20” olarak değiştirilmiştir.

Aşağıda yer alan maddede değişen fıkranın değişen ibaresinin üzeri çizilmiş, yeni ibare kalın harflerle gösterilmiştir.

Nispetler
Madde 16
 

Veraset ve İntikal Vergisi aşağıda yazılı nispetler üzerinden alınır.

(2017 Yılı Tarifesi)

 

Matrah Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla
İntikallerde
İvazsız
İntikallerde
İlk                           210.000 TL için 1 10
Sonra gelen             500.000 TL için 3 15
Sonra gelen          1.110.000 TL için 5 20
Sonra gelen          2.000.000 TL için 7 25
Matrahın            3.820.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

Bir şahsa ana, baba eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yeralan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir

5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile  gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde oran (%10)   %20  olarak uygulanır. İkramiyenin ayni olarak ödenmesi halinde, fatura değeri esas alınır.

Yürürlük tarihi: 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

DEĞİŞİKLİK II 

MADDE 35- 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde ilave edilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 23- Takdir komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin %50’sinden fazlasını aşması durumunda, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin %50 fazlası esas alınır. Takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında 29 uncu madde kapsamında bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri bu şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplanır.

Emlak vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülükler için de birinci fıkra hükümlerine göre belirlenen değerler dikkate alınarak uygulanır.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Yürürlük tarihi: 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 08.12.2017