Bülten 2017

Bülten 2017-87 Eski Nesil ÖKC’lerini Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanmaya Devam Etme Koşulları Hakkında 483 Nolu VUK Genel Tebliği

BÜLTEN 2017-87

ESKİ NESİL ÖKC’LERİNİ MALİ HAFIZALARI DOLUNCAYA KADAR KULLANMAYA DEVAM ETME KOŞULLARI HAKKINDA 483 NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ

30 Eylül 2017 gün ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayınlanan 483 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde;

426 sıra nolu Vergi Usul Kanununun çeşitli Vergi Usul Kanununun Genel Tebliğleri ile bu güne kadar değişen metininde;

Perakende olarak mal satışında veya hizmet ifasında bulunan birinci ve ikinci sınıf tüccarların fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde  kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların (ÖKC) yerine, mükelleflerin 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatının tutarı, kullanmakta oldukları ÖKC’lerin niteliği ve faaliyet alanları dikkate alınarak kademeli bir geçiş takvimi çerçevesinde “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” (YN ÖKC) kullanma mecburiyeti getirildiği,

İlgili Genel Tebliğler uyarınca getirilen kademeli geçiş takvimine göre;

a-3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ÖKC kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları 1/10/2013tarihinden itibaren,

b-Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler YN ÖKC’lerden EFT-POS özelliği olan cihazları 1/10/2013tarihinden itibaren,

c- (a) ve (b) bentleri dışında kalan mükelleflerden 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:

–  1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden itibaren,

–  1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden itibaren,

–  500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden itibaren,

–  150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 1/1/2018 tarihinden itibaren,

ç-Nitelikleri 31 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ’de belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları”  kullanan mükellefler için YN ÖKC kullanma mecburiyetinin başlama tarihi; bu tür cihazların, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda kullanılıyor olmaları, birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre olacak şekilde kullanılmaları, farklı teknik özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve bu cihazların kullanıldığı işyerlerinin YN ÖKC sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla, yukarıda yer verilen yıllık satış veya gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın, 1/1/2018 tarihinden itibaren,

d-1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe başlayan mükellefler için 1/1/2017 tarihinden itibaren,

e-1/1/2016 tarihinden sonra işe başlayacak mükellefler için işe başlama tarihinden itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde,

eski nesil ödeme kaydedici cihazlar yerine YN ÖKC’leri kullanma mecburiyeti getirildiği,

belirtilmiştir.

Bu genel tebliğde ise; YN ÖKC kullanma mecburiyeti getirilen söz konusu mükelleflerden, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda ödeme kaydedici cihazı veya fatura vb. belgeleri düzenlemede kullanılan bilgisayar sistemini, kurumsal satış veya muhasebe yazılımları ve değişik çevre birimleriyle (barkod sistemleri, banka vb. kuruluşlara ait EFT-POS cihazları ile diğer çevre birimleri) birlikte ve entegre bir yapıda kullanan mükelleflerin;

-Mevcut eski nesil ÖKC’lerini mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaya devam etme koşulları,

-Bütün satışlarına elektronik ortamda fatura düzenleyen mükelleflere belli koşulları sağlamaları kaydıyla YN ÖKC kullanımından muafiyet sağlanması ve bu mükelleflerce gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet satışlarına ilişkin mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na elektronik ortamda bildirilmesi usulü,

-Mükelleflerce kullanılan YN ÖKC’lerin veya bu cihazlara haricen bağlanacak banka vb. kuruluşlara ait EFT-POS cihazlarının ödeme onayı (provizyon) alma işlemleri,

-ÖKC’lerin kullanım ve uygulamalarına ilişkin diğer usul ve esaslar,

belirlenmiştir.

Bu konuda daha fazla bilgi ilgili Genel Tebliğden alınabilir. İlgili Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,02.10.2017