Bülten 2017

Bülten 2017-56 2016 Yılına İlişkin Verilecek Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ek 2 (Transfer Fiyatlandırılması) Doldurulmasında Dikkate Alınacak Husus

BÜLTEN (2017-56) 

2016 YILINA İLİŞKİN VERİLECEK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ EK 2 (TRANSFER FİYATLANDIRILMASI) DOLDURULMASINDA DİKKATE ALINACAK HUSUS

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Transfer Fiyatlandırılması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı başlıklı 13 ncü maddesine göre,

“(1) Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.”

Bu fıkradan sonra gelen 2 nci fıkrada ilişkili kişinin tanımı yapılmaktadır. Bu fıkraya 09.08.2016 gün ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 59 ncu maddesi ile eklenen  ve yayın tarihinden itibaren yürürlüğe giren cümle aşağıdadır.

“İlişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için en az %10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı aranır. Ortaklık ilişkisi olmadan doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında oy veya kâr payı hakkının olduğu durumlarda da taraflar ilişkili kişi sayılır. İlişkili kişiler açısından bu oranlar topluca dikkate alınır.”

Eklenen bu cümleye göre transfer fiyatlandırılması yoluyla örtülü kazanç uygulanmasında  ortakla ilişkili kişi;

-Ortağın, doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında ortağı olduğu veya en az %10 oranında oy veya kâr payı hakkına sahip olduğu bir kurumu ya da,

-Doğrudan veya dolaylı olarak ortağın veya ortakla ilişkili bu kurumun sermayesinin, oy veya kâr payı hakkına sahip hisselerinin en az %10’unu elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurumu,

ifade etmektedir.

Görüldüğü üzere, ortakla ilişkili sayılan kişi ve kurumlarda, en az %10 oranında sermaye, oy ya da kâr payı hakkına sahip olma şartı aranmaktadır. Gerçek kişi veya kurumların, %10 oranından daha az sermaye, oy veya kâr payı hakkı bulunması halinde, ortakla ilişkili kişi sayılmaları söz konusu olmayacaktır. İlişkili kişiler açısından bu oranlar topluca dikkate alınacaktır.

Ortak olmayan ilişkili kişiler(kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumlar, ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları ) uygulamasında her hangi bir değişiklik olmamıştır.

Bu hükümlere göre; Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ek.2 (Transfer Fiyatlandırılması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form) doldurulurken transfer fiyatlandırılması ilgili kısımlarda 09.08.2016 ya kadar ortaklarla ilgili değişiklik öncesi hüküm, 09.08.2016 tarihinden sonra değişen hüküm uygulanması gerekmektedir.

Ortaklarla ilgili olmayan hükümde değişiklik olmadığından aynen uygulanacaktır.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,13.04.2017