Bülten 2017

Bülten 2017-30 e-Defter Beratlarının Katma Değer Vergisi İadelerinde İbrazı

BÜLTEN ( E.Ö. 2017/30 )

E-DEFTER BERATLARININ KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE İBRAZI

KDV İadesi tasdik raporu düzenlenen dönemler için ilgili e-defter beratlarının oluşturulmuş olmasının aranıp aranmayacağına ilişkin İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığına yazdığı 13.01.2017 gün ve  39044742-1130-E.12420 sayılı yazıda, Gelir İdaresi Başkanlığının 29.12.2016 gün ve 143461 sayılı yazısından aktarma yapmıştır.

Buna göre;

“İade talebinde bulunan mükelleflere mal ve hizmet satışında bulunan ve e-Defter uygulamasına dahil olan alt mükellefler nezdinde tanzim edilecek karşıt inceleme tutanakları ile teyit/bilgi istemi cevap yazılarında aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde defter tasdik bilgisine yer verilmesi ve ilgili inceleme ve teyit/bilgi istemeye konu fatura vb. belgelerin defter kayıtlarının tespitinin yapılması gerekmektedir.

“a) İade talep edilen döneme ilişkin olarak iade talebinde bulunan mükellefin ve/veya nezdinde karşıt inceleme tutanağı düzenlenen alt firmanın, ilgili dönem için e-Defter uygulamasına yüklenmiş berat dosyaları var ise; KDV iadesi tasdik raporunda, karşıt inceleme tutanağında ve teyit/bilgi istemi cevap yazılarında mükelleflerin “Defter tasdik bilgisi” olarak ilgili aya ait GİB onaylı berat dosyalarının bilgisine yer verilmesi, fatura vb. belgelerin yevmiye defteri kayıt bilgisi olarak ise mükelefin e-Defter olarak oluşturmuş olduğu yevmiye defterindeki yevmiye tarihi ve madde numarasına yer verilmesi gerekmektedir.

b) Nezdinde karşıt inceleme yapılan alt firmanın, KDV iadesi tasdik raporu, karşıt inceleme tutanağı ve teyit/bilgi istemi cevap yazısının düzenlendiği tarih itibariyle, faturanın ait olduğu ilgili döneme ait berat dosyaları e-Defer sistemine yüklenmemişse (hesар döneminin ilk ay beratı dahil) veya sadece ilgili hesap dönemi Ocak ayına (Özel hesар dönemine tabi mükellefler açısından tabi oldukları hesap döneminin ilk ayı hangi ay ise bu aya) ilişkin berat dosyaları yüklenmişse, KDV iadesi tasdik raporunda, karşıt inceleme tutanağında ve teyit/bilgi istemi cevap yazılarında mükelleflerin “Defter tasdik bilgisi” alanında; ya “Mükellefe-Defter uygulamasına dahil olmuş olup ilgili döneme ilişkin e-Defler ve berat dosyasının oluşturulma ve berat dosyalarının GİB’e yüklenme süresi işbu rapor/tutanak/yazı tarihi itibariyle dolmamıştır.” bilgisine (şerhine) yer verilmesi ya da (ilgili ay berat dosyasının henüz yüklenme zamanı gelmemiş ancak hesap dönemine ilişkin ilk ayın beratının yüklenmiş olması durumunda); yukarıda belirtilen şerh bilgisi ile birlikte ilk ay berat dosyaları bilgisine yer verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca söz konusu tasdik raporları/karşıt inceleme tutanakları veya teyit/bilgi istemi cevap yazılarında aşağıdaki alt başlıklarda açıklandığı şekilde fatura vb. belgelerin yevmiye defleri kayıtlarına ilişkin bilgi ve belgelere yer verilmesi/eklenmesi gerekmektedir.

b.1) Nezdinde karşıt inceleme tutanağı/teyit/bilgi istemi cevap yazısı düzenlenen alt firmanın, defter kayıtlarını 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 219 uncu maddesinin (a) bendine göre 10 gün içerisinde yapıyor olması halinde;

Karşıt inceleme/teyit/bilgi verme işlemine konu faturaların yevmiye kayıtlarına ilişkin olarak; ilgili mükelleflerin muhasebe kayıt sistemlerinden alınacak incelemeye konu faturaların ilgili muhasebe hesaplarına intikalini gösteren muavin hesap dökümünün mükellefçe de onaylı çıktısı üzerine ilgili YMM tarafından meslek mührü tatbik edilirtesi ve Söz konusu belgenin gerektiğinde ilgili mercilere ibraz edilmek üzere KDY iadesi tasdik raporuna/karşıt inceleme tutanağına/teyit/bilgi istemi cevap yazısına eklenmesi gerekmektedir.

b.2) Nezdinde karşıt inceleme tutanağı/teyit/bilgi istemi cevap yazısı düzenlenen alt firmanın, defter kayıtlarını, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 219’uncu maddesinin (b) bendine göre muhasebe fişi, primanota veya bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikaları kullanmak suretiyle yapıyor olması halinde;

Karşıt inceleme/teyit/bilgi verme işlemine konu faturaların yevmiye kayıtlarına ilişkin olarak; ya ilgili mükelleflerin söz konusu faturaların kaydı sırasında kullanmış oldukları muhasebe fişi, primanota veya bordronun mükellefçe de onaylı bir örneği üzerine ya da ilgili mükelleflerin muhasebe kayıt sistemlerinden alınacak incelemeye konu faturaların ilgili muhasebe hesaplarına intikalini gösteren muavin hesap dökümünün mükellefçe de onaylı çıktısı üzerine YMM tarafından meslek mührü tatbik edilmesi ve söz konusu belgelerin gerektiğinde ilgili mercilere ibraz edilmek üzere KDV iadesi tasdik raporuna/karşıt inceleme tutanağına/teyit/bilgi istemi cevap yazısına eklenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, söz konusu tasdik raporu, karşıt inceleme tutanağı veya teyit/bilgi istemi cevap yazılarında ilgili faturaların yevmiye defteri kayıt tarihi ve no.’su alanına da üzerine şerh düşülen muhasebe fişinin tarih ve no.’su veya ilgili muavin hesap dökümünde yer verilen yevmiye kayıt tarih ve no.’su bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

Söz konusu uygulama sadece nezdinde karşıt inceleme yapılan mükellefler için geçerli olup, iade talebinde bulunan mükelleflerin GIB, onaylı berat dosyalarının bulunması gerektiği tabilidir.

Öte yandan, KDV iadesine konu edilen faturaların ilgili mükellefleri tarafından ait oldukları KDV beyannameleri ve Ba-Bs formları ile beyan edilmiş olduğuna ilişkin tespit ve açıklamalara ilgili rapor, karşıt inceleme tutanağı veya teyit/bilgi istemi cevap yazılarında yer verilmesi gerekmektedir.”

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı yazısına ulaşmak için tıklayınız

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 14.01.2017

www.erdogduozymm.com