Bülten 2017

Bülten 2017-50 Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasında Dikkate Alınacak Faiz Oranı

BÜLTEN (2017-50)

SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİM UYGULAMASINDA DİKKATE ALINACAK FAİZ ORANI

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 15.02.2017 gün ve KVK-43/2017-1 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri-43 de;

6637 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesine eklenen hükümle, nakit sermaye artışında faiz indirimi öngörülmüştür.

Bu maddeye göre, sermaye artıran veya yeni kurulan sermaye şirketleri artırılan  veya konulan ödenmiş nakit sermaye üzerinden, Merkez Bankası tarafından ilgili yıl için açıklanan bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın % 50’sini, kurumlar vergisi matrahında  indirebileceklerdir.

Bu sirkülerle, 2016 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında TCMB tarafından açıklanan %13,57  oranı dikkate alınacaktır.

İlgili sirküler ektedir.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIGI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 43

 

Konusu : Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranı

Tarihi    : 15/02/2017

Sayısı : KVK-43/2017-1

İlgili olduğu maddeler : Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 10

İlgili olduğu kazanç türleri : Kurum Kazancı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesi nin birinci fıkrasının (ı) bendinde ; sermaye şirketleri nin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline  tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca  açılan  TL cinsinden  ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, il gili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

04/03/2016tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğiyle 1 Seri No.lu Kurumlar  Vergisi Genel Tebliğine eklenen  “10.6. Sermaye artırımında indirim” başlıklı bölümde,  indirim  uygulamasında  TCMB tarafından ind irimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları “ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranının dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Buna göre, 2016 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında TCMB tarafından en son açıklanan %13,57 (yüzde onüç virgül elliyedi) oranı dikkate alınacaktır.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,05.03.2017