Bülten 2015

Bülten 2015-21 E-Arşiv Uygulaması İle İlgili 443 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,04.01.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/21 )

E-ARŞİV UYGULAMASI İLE İLGİLİ 443 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ

30 Aralık 2014 gün ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 443 Sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel  Tebliği ile e-fatura uygulamasında 433 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler açıklanmaktadır.

Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan e-Arşiv Uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 433 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kurgulanan e-Arşiv Uygulamasında, söz konusu tebliğin 3. Bölümünün (b) bendinde;  

“397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludurlar. “

ifadesi yer almaktadır.

Değişiklik öngören tebliğ ile uygulamadan yararlanan mükelleflere, belli şartlar altında (e-Arşiv Fatura standardı olarak e-Fatura format ve standardının kullanılması halinde) söz konusu bent kapsamında yer alan mükelleflere de elektronik ortamda e-Arşiv Faturasını sunmasına olanak sağlanmıştır.  

Bu çerçevede; 433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği içerisinde e-Arşiv Faturalarının alıcılarına teslimi ile ilgili tüm madde ve bentlerde gerekli değişiklikler yapılmıştır.

Ayrıca, EFKS uygulamasından yararlanan mükelleflerin faturalama süreçleri ile bilgi işlem sistemlerini 433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne uygun hale getirme süresi 1/4/2015 tarihinden geç olmamak üzere Başkanlığın kendilerine yazıyla bildireceği bir tarihe kadar uzatılmıştır.

Bu çerçevede de; 433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 13. Bölümünde değişiklik yapılmıştır.

Sözü edilen 443 Seri Nolu  VUK Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.