Bülten 2015

Bülten 2915-04 2015 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Miktar Ve Oranları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 30.12.2014

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/04 )

2015 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ MİKTAR VE ORANLARI 

30 Aralık 2014 gün ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 58 sayılı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen Damga Vergisi miktar ve oranları aşağıdadır.

I-Akitlerle İlgili Kağıtlar

2014

2015

A-Belli Parayı İhtiva Eden Kağıtlar

Binde

Binde

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

 9,48

9,48

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

1,89

1,89

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

9,48

9,48

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

9,48

9,48

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler

1,89

1,89

6. (Değişik: 5766/10-b md) (Yürürlük 06.06.2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

1,89

1,89

 

Akitlerle İlgili Kağıtlar

2014

2015

B-Belli Parayı İhtiva Etmeyen  Kağıtlar

TL

TL

1. Tahkimnameler

 41,20

45,30

2. Sulhnameler

41,20

45,30

3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan Sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

231,10

254,40

 

II-Kararlar ve Mazbatalar

2014          

2015       

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 

 

a) Belli parayı ihtiva edenler

Binde 9,48

Binde 9,48

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

41,20 TL

45,30

2. (Değişik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: 6.6.2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

Binde 5,69

Binde 5,69

 

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
aa) Makbuz senedi (Resepise) 14,40 TL

15,80

ab) Rehin senedi (Varant) 8,50 TL

9,30

ac) İyda senedi 1,60 TL

1,70

ad) Taşıma senedi 0,60 TL

0,60

b) Konşimentolar 8,50 TL

9,30

c) Deniz ödüncü senedi Binde 9,48

Binde 9,48

d) İpotekli borç senedi, irat senedi Binde 9,48

Binde 9,48

2-Ticari Belgeler

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri 14,40 TL

15,80 TL

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri
ba) Bilançolar 31,80 TL

35,00 TL

bb) Gelir tabloları 15,40 TL

16,90 TL

bc) İşletme hesabı özetleri 15,40 TL

16,90 TL

c) Barnameler 1,60 TL

1,70 TL

d) Tasdikli manifesto nüshaları 6,40TL

7,00 TL

e) Ordinolar 0,60 TL

0,60 TL

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 6,40 TL

7,00 TL

 

 

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar Binde 9,48

Binde 9,48

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek:5766/10-ç md) (Yürürlük 06.06.2008) (Avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar Binde 7,59

Binde 7,59

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler Binde 7,59

Binde 7,59

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar Binde 7,59

Binde 7,59

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için 0,60 TL 0,60 TL
b) Vergi beyannameleri:
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri 41,20 TL

45,30 TL

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri 55,00 TL

60,50 TL

bc) Katma değer vergisi beyannameleri 27,20 TL

29,90 TL

bd) Muhtasar beyannameler 27,20 TL

29,90 TL

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 27,20 TL

29,20 TL

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler 55,00 TL

60,50 TL

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 20,30 TL

22,30 TL

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 20,30 TL

22,30 TL

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28.02.2009) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için 32,30 TL

35,50 TL

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. 0,60 TL

0,60 TL

 

  2014

2015

Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 1.545.852,40

1.702.138,00