Bülten 2014

Bülten 2014-91 Kıymetli Taşlarda KDV İstisna Uygulaması Hakkında Sirküler

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,03.12.2014 

BÜLTEN (E.Ö. 2014-91) 

KIYMETLİ TAŞLARDA KDV  İSTİSNA UYGULAMASI HAKKINDA SİRKÜLER

Katma Değer Vergisi Kanununun (17/4-g) maddesinde 6552 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrası, kıymetli taş teslimindeki istisna uygulamasına ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 03.12.2014  gün ve KDV-67/2014-2 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri 67’de  açıklama yapılmaktadır.

Sözü edilen sirküler aşağıdadır.

 

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/67 

Konusu                                  : Kıymetli taşlarda KDV uygulaması

Tarihi                                     : 03 /12/2014

Sayısı                                      : KDV-67/2014-2

İlgili Kanun Maddesi            3065 sayılı KDV Kanununun (17/4-g) maddesi 

1. Giriş

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 6552 sayılı Kanunla değişik (17/4-g) maddesi ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi KDV’den istisna tutulmuş, bu işlemler dışındaki ithal ve teslimlerde KDV istisnası 11/9/2014 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

2. Kıymetli Taşların İthal ve Tesliminde KDV Uygulaması

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1) ile kıymetli taş teslimlerine ilişkin istisna uygulamasına yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Başkanlığımıza yansıyan olaylardan kıymetli taşlardaki istisna uygulamasına ilişkin tereddüt hasıl olduğu anlaşılan hususlarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

2.1. KDV’den İstisna İşlemler

3065 sayılı KDV Kanununun(17/4-g) maddesi uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görecek nitelikteki kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci);

– Borsada işlem görmek üzere ithali,

– Borsaya teslimi,

– Borsa üyeleri arasında borsa içinde el değiştirmesi,

– İlgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışında el değiştirmesi,

KDV’den istisna olup, bu işlemlerde KDV hesaplanmayacaktır.

2.2.  KDV’ye Tabi İşlemler

Kıymetli taşların;

– Borsaya üye olmayanlar arasında el değiştirmesi,

– Borsa üyeleri tarafından borsaya üye olmayanlara teslimi (İlgili mevzuatına göre borsaya bildirilmesi hali dahil),

– Borsaya üye olmayanlar tarafından borsa üyelerine teslimi,

– Borsa üyeleri veya borsaya üye olmayanlar tarafından nihai tüketiciye teslimi,

– Borsa üyeleri tarafından borsada işlem görmeyecek şekilde ithali,

– Borsaya üye olmayanlar tarafından ithali,

istisna kapsamına girmemektedir. Bu işlemlerde, kıymetli taş bedeli dahil toplam bedel üzerinden (külçe altın ve/veya külçe gümüş bedeli hariç) KDV hesaplanacaktır.

2.3. Özel Matrah Şekli Uygulanacak İşlemler

Kıymetli taş ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın ithal ve teslimleri KDV’ye tabidir. Ancak, ilgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla, borsada kayıtlı kıymetli taş ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın borsa üyeleri arasında borsa dışında el değiştirmesinde KDV matrahı; teslim bedelinden borsada kayıtlı kıymetli taş bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. Borsada kayıtlı kıymetli taş bedeli olarak ise, kıymetli taşın teslim tarihinde Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasasında oluşan fiyatı esas alınır. Teslim tarihinde borsada fiyat oluşmaması halinde teslim tarihinden önceki son işlem günü itibariyle oluşan fiyat esas alınır.

Özel matrah şekli uygulaması, kıymetli taş ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın ilgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışında el değiştirmesi ile sınırlı olup, kıymetli taş ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın bu işlem dışındaki ithal, teslim ve el değiştirmelerinde özel matrah şekli uygulanmayacaktır.

Örneğin kıymetli taş ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın borsa üyeleri veya borsaya üye olmayanlar tarafından nihai tüketicilere tesliminde özel matrah şekli uygulanmayacak, toplam bedel (külçe altın ve/veya külçe gümüş bedeli hariç) üzerinden KDV hesaplanacaktır.

Duyurulur. 

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı