Bülten 2014

Bülten 2014-88 6552 Sayılı İş Kanunu Ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazi Alacakların Yeniden Yapılandırılmasina Dair Kanunda Bazı Başvuru ve Ilk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,30.11.2014

BÜLTEN(E.Ö.2014/88)

6552 SAYILI İŞ KANUNU ILE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI ILE BAZI ALACAKLARIN YENIDEN YAPILANDIRILMASINA DAIR KANUNDA BAZI BAŞVURU VE ILK TAKSIT ÖDEME SÜRELERI UZATILDI

30 Kasım 2014 gün ve 29191 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına karar verilmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararı ile;

1-Sosyal Güvenlik Kurumuna  ait (Genel Sağlık Sigortası borçları hariç)  alacaklar için  31 Aralık 2014 tarihine kadar yapılması gereken başvuru tarihi   bir ay uzatılarak 2 Şubat 2015 tarihine, 2 Şubat 2015 tarihi olan  peşin/ilk taksit ödeme süresi 2 Mart 2015 tarihine uzatılmıştır.

2-Vergi Daireleri ve Belediyeler ile Gümrük İdarelerine ait alacaklar için  1 Aralık 2014 tarihine kadar yapılması gereken başvuru tarihi   bir ay uzatılarak 31 Aralık 2014 tarihine, 31 Aralık 2014 tarihi olan  peşin/ilk taksit ödeme süresi 2 Şubat 2015 tarihine uzatılmıştır.

3-Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği hâlde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) araç muayenelerini yaptırmaları ve hesaplanan tutarlar ödeme tarihi 30.06.2015 tarihine uzatılmıştır.

4-Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden ve  tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları için 1 Aralık 2014 tarihine kadar yapılması gereken başvuru tarihi   bir ay uzatılarak 31 Aralık 2014 tarihine, 31 Aralık 2014 tarihi olan  peşin/ilk taksit ödeme süresi 2 Şubat 2015 tarihine uzatılmıştır.

Kalkınma ajanslarının, il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarından olan alacakları için 1 Aralık 2014 tarihine kadar yapılması gereken başvuru tarihi   bir ay uzatılarak 31 Aralık2014 tarihine, 31 Aralık 2014 tarihi olan  peşin/ilk taksit ödeme süresi 2 Şubat 2015 tarihine uzatılmıştır.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı Aşağıdadır

 

30 Kasım 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29191

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/70166552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/11/2014 tarihli ve 113945 sayılı yazısı üzerine, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun geçici 60 ıncı maddesi ile 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 73, 80 ve geçici 2 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.                                                                                                         

24/11/2014 TARİHLİ VE 2014/7016 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri

MADDE 1 – (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 60 ıncı maddede yer alan başvuru süresi ile ilk taksit ödeme süresi, anılan maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine ilişkin süreler hariç olmak üzere, aynı maddede belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

(2) 6552 sayılı Kanunun 73 ve 80 inci maddelerinde yer alan başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır.

(4) 6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri anılan fıkralarda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.