Haberler

Vakıflara Vergi Muafiyeti, Derneklere ise Kamuya Yararlı Dernek Statüsü Tanınması Sürecinde Aranan Şartlara İlişkin Açıklamalar

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 08.10.2014 gün ve KVK-34/2014-4 Dernek ve Vakıflar-1 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu sirkülerinde; vakıflara vergi muafiyeti, derneklere ise kamuya yararlı dernek statüsü tanınması sürecinde aranan şartlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Sözü edilen sirküler aşağıdadır.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/34

Konusu          : Vakıflar ve Dernekler

Tarihi             : 08/10/2014

Sayısı              : KVK-34/2014-4 Dernek ve Vakıflar-1

1. Giriş

Bakanlar Kurulu Kararı ile vakıflara vergi muafiyeti, derneklere ise kamuya yararlı dernek statüsü tanınması sürecinde Başkanlığımıza iletilen hususlara ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Sürecinde Aranan Şartlara İlişkin Açıklama

Vakıflara Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınabilmesi için bu vakıfların resmi senetlerinde, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerinin en az üçte ikisinin sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma faaliyetlerinden oluşan amaçlara harcanacağının yazılı olması gerekmektedir. Vakıf resmi senedinde bu oranın yüzde seksen olması bu şartın ihlali olarak değerlendirilmeyecektir.

Dolayısıyla, resmi senetlerinde bu oranı yüzde seksen olarak belirlemiş olan vakıfların, söz konusu oranı üçte iki olarak değiştirmelerine gerek bulunmamaktadır.

3. Kamuya Yararlı Dernek Statüsünün Alınma Süreci

Derneklere Bakanlar Kurulu Kararı ile kamuya yararlı dernek statüsü tanınmasına ilişkin açıklamalar içeren 14/11/2003 tarihli ve KVK-2/2003-2/Dernek ve Vakıflar-1 sayılı Kurumlar Vergisi Sirkülerinin “2.2.1. Aranan Şartlar” başlıklı bölümündeki “Yukarıdaki maddelerde belirtilen hususların en az son iki yılda fiilen gerçekleştirilmiş olması.” kısmında yer alan “iki” ibaresi “bir” olarak değiştirilmiştir.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı