Haberler

Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı

17.10.2014 tarih ve 29148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30.9.2014 tarihli ve 2014/6881 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar’da; 5.2.2010 tarihli ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmış ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) Cetvelinde yer alan 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri isimli malın, öncelikle ÖTV mükellefleri tarafından yürürlükteki vergi tutarı uygulanarak teslim edilmesini daha sonra aerosol üretiminde kullanılmış olduğunun tespiti halinde de ÖTV tutarının tamamının imalatçılara iade edilmesini sağlayacak şekilde vergi farklılaştırılmasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı Aşağıdadır

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZININ AEROSOL ÜRETİMİNDE KULLANILMIŞ OLDUĞUNUN TESPİTİ HALİNDE UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARININ BELİRLENMESİ HK.
 
 

B.K.K. No 2014/6881
Resmi Gazete Tarihi 17/10/2014
Resmi Gazete No 29148
Kapsam  
 

Ekli “Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 26/9/2014 tarihli ve 94653 sayılı yazısı üzerine 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar

MADDE 1– 4760 sayılı Özel  Tüketim Vergisi Kanununa  ekli  (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki vergi tutarı uygulanarak teslim edilen  2711.19.00.00.11 G.T.İ.P numaralı “Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri”  isimli malın vergi tutarı, bu malın imalatçılar tarafından aerosol üretiminde kullanılmış olduğunun tespiti halinde sıfır olarak uygulanır.

Bu mala daha önce uygulanan vergi tutarı için 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmü uygulanır.

MADDE 2– 5/2/2010 tarihli ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Aerosol Üretiminde Kullanılacak Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar” yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3– Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

MADDE 4– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5– Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

5/2/2010 tarihli ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi                                                                   Sayısı

27/2/2010 27506