Haberler

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

12 Ocak 2013 gün ve 28526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: 2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde,

1-Kayda alınan eşya listesinde değişiklik yapılmıştır. Listeye  9607.11, 9607.19 ile 9607.20 GTP’leri ile 9619.00.31.00.00 ve 9619.00.39.00.00 GTİP’pozisyonlar ilave edildiği,

2- Kayda alınan ürünlerin, bir gümrük beyannamesi kapsamında, brüt 50 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise kayda alma uygulamasına tabi olmadığı,

3-YMM’lerce onaylanacak İthalatçı Bilgi Formunda değişiklik olduğu,

Açıklanmıştır. Sözü edilen tebliğ aşağıdadır.

 

12 Ocak 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28526

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı 2 nci Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2010/1)’in EK 1’inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesine 9607.11, 9607.19 ile 9607.20 GTP’leri ile 9619.00.31.00.00 ve 9619.00.39.00.00 GTİP’leri eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Tebliğin birinci maddesinde belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, brüt 50 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise kayda alma uygulamasına tabi değildir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin EK III’ünde yer alan İthalatçı Bilgi Formu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

İTHALATÇI BİLGİ FORMU

Firma Ünvanı:

Vergi Numarası ve Vergi Dairesi:

Adresi:

Telefonu ve Faksı:

E-posta:

Ortaklara ait bilgiler:

SIRA NO

TC KİMLİK NO* /

UYRUK**

ADI SOYADI

HİSSE PAYI (%)

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

6

     

7

     

8

     

9

     

10

     

* Türk vatandaşları için ** Yabancı asıllı vatandaşlar için

*** Ortakları 10’un üzerinde olan firmalar için en büyük 10 hisse payına sahip ortağa ilişkin bilgiler verilecektir.

 

 

TEK DÜZEN

HESAP NO

HESAP ADI

C.Y.-4

C.Y.-3

C.Y.-2

C.Y.-1

CARİ YIL

(C.Y.)

620 Satılan Mamul Maliyeti          
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti          
600 Yurt İçi Satışlar          
601 Yurt Dışı Satışlar          
61- Satış İndirimleri          
152 Mamuller          
153 Ticari Mallar          
690 Dönem Karı/Zararı          
691 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları          
720 Direkt İşçilik Giderleri          
İthalatçı tarafından çalıştırılan işçilerin ilgili takvim yılı içinde ödenen sigorta prim-gün sayısı toplamı          
İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı toplam ithalat miktarı (ABD Doları)          
İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı toplam ihracat miktarı (ABD Doları)          

Aşağıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda ünvan ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir.)

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN

ADI SOYADI

İMZASI VE MÜHRÜ

 

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2009

27449 (2. Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/10/2011

28097