Bülten 2014

Bülten 2014-57 2014 Mali Tatil Uygulaması İle İlgili Açıklama

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                              

İstanbul,30.06.2014

(BÜLTEN 2014-57)

2014 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bu kanuna ilişkin 1 Sayılı Genel Tebliği Maliye Bakanlığı’nca 30/06/2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Diğer taraftan, Sosyal Güvenlik Uygulamasına ilişkin tebliğ ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30/06/2007 Tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

5604 sayılı Kanunun 1/1 maddesinde, “Her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.” hükmü bulunmaktadır.

Aynı Kanunun 1/2  maddesinde ise, son günü malî tatile rastlayan bazı süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.

Buna göre 2014 mali tatili Haziran ayının son günü tatile rastlamadığından mali tatil Temmuz ayının ilk iş gününü olan 1Temmuzu günü başlayacak ve 20 Temmuz Pazartesi (dahil) günü sona erecektir. Ancak 20 Temmuz Pazar gününe rastladığı için mali tatil 21 Temmuz Pazartesi günü sona erecektir.

2014 yılına ait mali tatil ile ilgili bazı süreler aşağıdadır.

1-Verilme süresinin son günü mali tatil süresine veya mali tatilin son gününü izleyen yedinci güne rastlayan vergilere ilişkin beyannameler 2014 yılı için 28 Temmuz 2013 tarihine kadar uzamış sayılacaktır. Ancak 28 Temmuz Pazartesi Ramazan Bayramının 1 nci günü olduğundan tatile rastlamaktadır. Ramazan Bayram tatili 30 Temmuz Çarşamba günü sona erdiğinden 31 Temmuz 2014 tarihi beyanname vermenin son günüdür.

Mali Tatil uygulaması sebebiyle verilme süresi uzatılan beyannameler üzerinde gösterilen vergilerin ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzatılmış sayılacaktır. Buna göre bu beyannamelere göre ödeme 31 Temmuz akşamına kadar yapılabilecektir.

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi vb.) ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.

2-5604 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi hükümleri ile, malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde Sendikalar Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve İş Kanunu’na göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemelerin; Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların, Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan ve bildirimlerin (Ramazan Bayramı nedeniyle) 31 Temmuz 2014 tarihine kadar, bunlarla ilgili ödemelerin de 31 Temmuz 2014 tarihine kadar ertelenmesi hükme bağlanmıştır.

3-İkmalen,  re’sen veya idarece yapılan  tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süreleri de mali tatil uygulaması sebebiyle, tatilin son gününü izleyen yedinci gün akşamına kadar (Ramazan Bayramı nedeniyle 31 Temmuz 2014 tarihine kadar) uzatılmaktadır.

4-Vergi Usul Kanunu’nun 149 uncu maddesi hükümleri kapsamında, kendilerinden devamlı bilgi istenilen kamu idare ve müesseseleri ile gerçek ve tüzel kişiler, verilme süresi sonu Mali Tatile rastlayan bilgileri, 31 Temmuz 2014 günü akşamına kadar gönderebilecektir.

5-Vergi Usul Kanunu’nun kayıt nizamına ilişkin hükümlerin yer aldığı 215-219 uncu maddelerinde yer alan ve vergilemeye ilişkin işlemlerin defterlere kaydedilmesi için verilen 10 veya 45  günlük süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.

6-Malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez  ve mükellefin işyerinde incelemeye başlanılamaz.

7-Mali tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde, kanunda öngörülen süreler, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.

8- İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin dava açma süresi, tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.

Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.

Mali tatil nedeniyle uzayan dava açma süresinin son gününün 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu  uyarınca çalışmaya ara verme süresine (20 Temmuz-31 Ağustos) rastlaması durumunda ise dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren yedi gün uzayacaktır.

Mali tatilde vergi mahkemesinde dava açma süresi uzamasına rağmen, vergi mahkemesinin kararları üzerine temyiz ve itiraz süreleri uzamamaktadır.

9-Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmaz.

NOT: Mali tatil süresindeki beyanname verme ve ödeme sürelerine ilişkin vergi takvimi için 2014-56 nolu sirkülerimize bakabilirsiniz.