Bülten 2014-27 2014 Yılında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Yardımları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,06.01.2014

BÜLTEN ( E.Ö. 2014/27 )

2014 YILINDA UYGULANACAK KIDEM TAZMİNATI  TAVANI   VE VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK YARDIMLARI

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yayınladığı 03.01.2014 gün ve 27998389.115913-54 sayılı Genelge’de 01.01.2014-31.12.2014 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayılarını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

Aylık Katsayı
Memur Aylık Katsayısı 0,076998
Taban Aylık Katsayısı 1,205274
Yan Ödeme Katsayısı 0,024416

Katsayılarda yapılan bu değişiklik, bazı vergisel had ve oranlarını da değiştirmiştir.

Bunlardan bazıları aşağıdadır.

1-Kıdem Tazminatı

1475 ve 854 sayılı Kanun’lara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı Kanun’a göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz)(Gelir Vergisi Kanunu Madde 25/7).

Kıdem tazminatı tavan tutarı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi kadardır.

En yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi yukarıdaki parametrelere göre 3.438,22 TL olarak hesaplanmaktadır.

Buna göre, belirlenen katsayılar çerçevesinde, 01.01.2014-31.12.2014 dönemi için uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı aşağıdadır.

Kıdem Tazminat Tavanı TL

01.01.2014-31.12.2014

3.438,22

2-Vergiden Müstesna Çocuk Yardımları

Ücretlilere ödenen çocuk zamları memurlara verilen çocuk parasını aşmamak koşuluyla gelir vergisine tabi değildir(GVK Md.25/4).

Çocuk parası istisnası en fazla iki çocuk için uygulanır. Her bir çocuk için uygulanacak miktar memur maaş katsayısının 250 gösterge rakamı, (0-6 yaş grubundaki çocuklar için 500 gösterge rakamı) ile çarpılması suretiyle bulunur.

250*0,076998=19,25

500*0,076990=38,50

Belirlenen katsayılar çerçevesinde, 01.01.2014-31.12.2014 dönemi içinuygulanacak olan gelir vergisinden müstesna çocuk yardımı tutarları aşağıdaki gibidir:

0-6 YAŞ GRUBU İÇİN (TL)

DİĞER ÇOCUKLAR İÇİN (TL)

38,50

19,25

Bu miktarlardan fazla verilen çocuk yardımları ücret olarak vergiye tabi tutulur.