Bülten 2014

Bülten 2014-68 Emlak Vergisine Esas 2015 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                              

İstanbul,27.08.2014

                                                               (BÜLTEN 2014-68)

EMLAK VERGİSİNE ESAS 2015 YILINDA UYGULANACAK BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ

27 Ağustos 2014 gün ve 29101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 64 Seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliğinde,  Emlak Vergisine esas olmak üzere 2015 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri,açıklanmıştır.

Bu tebliğ aşağıda olup ekinde yer alan cetvellere ulaşmak için tıklayınız.

 

27 Ağustos 2014  ÇARŞAMBA                                              Resmî Gazete        Sayı : 29101

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 64)

          29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

          Öte yandan, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına yapılan atıfların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

          Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2015 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

          Tebliğ olunur.